Ocena brak

Związki, stowarzyszenia i porozumienia powiatów

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Powiaty mogą tworzyć związki, stowarzyszenia oraz zawierać porozumienia powiatów.

Powiaty mogą tworzyć związki z innymi powiatami. W sprawach utworzenia związku, przystąpienia do niego decydują rady zainteresowanych powiatów, w formie uchwał.

Związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Związek ma osobowość prawną, którą nabywa po zarejestrowaniu, z dniem ogłoszenia statutu związku . Utworzenie związku wymaga przyjęcia statutu związku przez rady zainteresowanych powiatów bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu. Związki powiatów podlegają rejestracji w rejestrze związków prowadzonym przez ministra właściwego do spraw administracji..

Organami związku są :

- zgromadzenie związku - organ stanowiący i kontrolny,

- zarząd związku - organ wykonawczy.

W skład zgromadzenia wchodzi po dwóch reprezentantów powiatów uczestniczących w związku. Uchwały zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków zgromadzenia.

Zarząd związku jest powoływany i odwoływany przez zgromadzenie spośród jego członków. Statut może dopuszczać wybór członków spoza członków zgromadzenia w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu zarządu związku.

Powiaty mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia jednemu z nich prowadzenia zadań publicznych.

Miasto na prawach powiatu może tworzyć związki i zawierać porozumienia z gminami.

Powiaty mogą tworzyć stowarzyszenia z innymi powiatami, a także z gminami. Do stowarzyszeń tych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.

Podobne prace

Do góry