Ocena brak

Związki, stowarzyszenia i porozumienia gmin

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. Uchwały o utworzeniu związku podejmują rady zainteresowanych gmin. Utworzenie związku wymaga przyjęcia jego statutu przez rady zainteresowanych gmin.. Związek nabywa osobowość prawną po zarejestrowaniu , z datą ogłoszenia statutu w trybie i na zasadach ustalonych przez Prezesa RM , który to prowadzi rejestr związków międzygminnych.

Związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Organem stanowiącym i kontrolnym związku jest zgromadzenie związku, zaś organem wykonawczym - zarząd związku. Zarząd związku powoływany i odwoływany jest przez zgromadzenie związku spośród jego członków. Gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych.. Gminy powierzające swoje zadania mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania.

Powierzenie zadań ma charakter porozumienia , tj. formy prawa publicznego, przypominającej w swej istocie umowę ( dobrowolność zawarcia porozumienia oraz ustalenia wzajemnych praw i obowiązków)..

Przedmiotem porozumienia może być tylko przekazanie zadań publicznych. Treścią porozumienia jest przekazanie praw i obowiązków, związanych z zadaniami gminy, jednej z nich. Od związków komunalnych należy odróżnić stowarzyszenia gmin o których mówi art.84 ustawy o samorządzie gminnym..

Ustawa nie przewiduje ogólnopolskiej reprezentacji gmin. Mimo to 28 września 1990 r. w Poznaniu powołano Krajowy Sejmik Samorządu Terytorialnego, który ma stanowić ogólnopolską reprezentację gmin. Ta forma organizacyjna została uznana ( do czasu utworzenia ogólnopolskiej reprezentacji gmin na podstawie odrębnych przepisów) przepisem art.27 ustawy z 14 grudnia 1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym. Ustawa z 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin stanowi, że pod określeniem “ogólnopolska reprezentacja gmin” rozumie się Krajowy Sejmik Samorządu Terytorialnego,do czasu innego uregulowania.

Podobne prace

Do góry