Ocena brak

Związek zawodowy a odwołanie pracownika zatrudnionego na podstawie powołania

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Stosunek pracy ulega rozwiązaniu na skutek odwołania ze stanowiska. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy albo rozwiązaniem bez wypowiedzenia. Nie mają do niego zastosowania przepisy kodeksu określające tryb postępowania przy rozwiązaniu umów o pracę. Nie jest wymagana konsultacja.

Odwołanie może nastąpić w każdym czasie, nie chroni przed nim nieobecność z powodu choroby czy inna usprawiedliwiona nieobecność. Pracownik nie może dochodzić przed sądem roszczeń o przywrócenie do pracy, czy uznania odwołania za bezskuteczne.

Odwołanie wymaga formy pisemnej i powinno wskazywać przyczyny uzasadniające podjęcie tej czynności prawnej. Pracownik może dochodzić przed sądem jedynie odszkodowania za wadliwe wypowiedzenie umowy. Odwołanie następujące z innych przyczyn niż uzasadniające natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę powoduje natychmiastowe pozbawienie zajmowanego stanowiska, rozpoczynając bieg okresu odpowiadającego okresowi wypowiedzenia umowy o pracę.

Podobne prace

Do góry