Ocena brak

ZWIĄZEK KULTURY I NATURY

Autor /henio Dodano /10.04.2011

Kultura to narzędzie adaptacyjne człowieka do środowiska.

Relacja środowiskowa nie była często podejmowana do XIXw.

1973r. – nastąpił kryzys ekonomiczny. Ceny na rynku ropy znacznie się podniosły i poszukiwano nowych surowców. Wykorzystywanie środowiska, żeby przyszłe pokolenie mogły z niego korzystać.

I. Florian Znaniecki

Przestrzeń jako element ogólnego systemu wartości

II. proksemiczne Edwarda Halla

Relacje przestrzenne stanowią immanentną część relacji kulturowych

III. Willson

Przestrzeń jest mapą koncepcyjną relacji międzyludzkich, w których środowisko odgrywa ważną rolę

IV. Michael Fuko ?

Przestrzeń władzy – historia władzy i przestrzeni są ze sobą powiązane, ponieważ wytwarzają elementy stratyfikacyjne.

V.Sorokin

30 XX Wyróżnił dwa typy przestrzeni:

VI. Koncepcja Mazona I Lidiam????

Wyróżniają przestrzeń zieloną elementy:

Miejsce odpoczynku, zabawy, sportu

Jako symbol miasta i usytuowane granice w przestrzeni miejskiej

 • Ekologiczne – fauna i flora

 • Spekulatywne - zasób dla planowania i rozwoju przestrzennego

 • Produktywne- jako miejsce dla ogrodów i miejskiego rolnictwa

Świadomość ekologiczna – (Burger) zespół informacji i przekonań dotyczących środowiska naturalnego oraz przestrzeganie związków między stanem a charakterem środowiska naturalnego a warunkiem ludzkiego życia.

Dyskursy wynikające z analiz na trzech poziomach:

 • Makrostrukturalny

 • mezostrukturalny

 • mikrostrukturalny

John Dryzor ????

 1. środowiskowe rozwiązywanie problemów

 2. zielony radykalizm

 3. podejście zorientowane na przetrwanie

Trzy poziomy działają zgodnie z działaniem wg Porsonsa ?? od góry do dołu i od dołu na górę

W ramach systemu społecznego 4 podsystemy relacje kultura- środowisko

 1. kulturowy

 2. społeczny

 3. osobowości

 4. organizmu ludzkiego

W makrostrukturalnym – można zaoferować koncepcję Urlicha Becka – efekt bumerangowy- konsekwencje utajnionych działań uderzają w środki produkcji tych którzy wytwarzają.

Relacje kultura- natura mają charakter instytucjonalny np. traktat w Rio de Janeiro, spotkanie w Rzymie.

Al Gore - ocieplenie klimatu- nagroda Nobla

Działalność V2, Radio Heod – prowadzą działalność w sprawie środowiska.

Makrostrukturalny poziom Koncepcja 3E

 • redukcja- zmniejsza zużycie produktów i usług- ograniczenie zużycia surowców naturalnych

 • ponowne użycia- powtórne wykorzystanie produktów i materiałów – ograniczenie zużycia produktów

Podnosi się kwestia

 • rekultywacji

 • rewitalizacji przestrzeni

 • tworzenie sztucznych przestrzeni zielonych w miastach

 • Green work – kursy i szkolenia na rzecz ochrony i rozwoju środowiska

Mikrostrukturalny poziom- jednostki mają za zadanie tworzenie funkcjonalnych relacji pomiędzy kulturą a naturą.

 • Efekt skalidziałania, które mają na celu ograniczenie wykorzystywania środowiska naturalnego poprzez racjonalne użytkowanie produktów codziennego użytku.

Wartości ekologiczne są akceptowane na poziomie ogólnych deklaracji, tracą na znaczeniu z pierwszoplanowymi potrzebami społecznymi, np. pełne zatrudnienie, potrzeby mieszkaniowe, stoją wyżej niż potrzeby typu rozwojowego czy poznawczego.

„Alternatywne przyrody” – większość zachodnich społeczeństw kładzie wzmożony nacisk na doniosłość przyrody i waloryzację rzeczy naturalnych, na kupowanie produktów naturalnych i na wykorzystaniu przyrody w marketingowych produktach, polityce, organizacjach.

I stanowisko Florian Znaniecki

II stanowisko Zygmunta Freuda

Środowisku naturalnym stoi w opozycji do kultury ponieważ środowisko to wartość utylitarna zgodnie z koncepcją Superego

Stanowisko Luka Feriego??- podnosi trzy kwestie dotyczące współczesnych kwestii ekologicznych

 1. Chronić środowisko to chronić człowieka, również przed nim samym, gdyż środowisko nie posiada odrębnej wartości

 2. Godność przyznania się nie tylko ludziom, ale i zwierzętom, bowiem mają zdolność odczuwania przyjemności i cierpienia

 3. Podnoszenie kwestii praw dla form roślinnych, zwierzęcych i mineralnych (blisko koncepcji wsi).

CBOS, OBOP

 • Polacy na tle Europy zajmują środkowe miejsce dotyczące ochrony środowiska

 • Najczęściej deklarują to kraje skandynawskie najrzadziej na Bałtyku i krajach nadbałkańskich

 • Polacy – wysoki deklarowanych wartości, jednak w nikłym stopniu przekładają się na postawy w praktyce

Do góry