Ocena brak

Związek komunalny

Autor /majka Dodano /28.03.2011

 

 • Ich tworzenie musi być przewidziane przepisami prawa

 • W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne w drodze zgodnych oświadczeń woli

 • Związek nabywa osobowość prawa publicznego, a także prawa prywatnego

 • Mogą być tworzone Ne określony czas, na czas nieokreślony, albo na czas potrzebny do osiągnięcia określonego rezultatu

 • Uchwały o utworzeniu związku podejmują rady zainteresowanych gmin.

 • Prawa i obowiązki gmin uczestniczących w związku międzygminnym, związane z wykonywaniem zadań przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu związku.

 • Obowiązek utworzenia związku może być nałożony tylko w drodze ustawy, która określa zadania związku i tryb zatwierdzenia jego statutu.

 • Związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Związek posiada osobowość prawną.

 • Gmina informuje wojewodę o zamiarze przystąpienia do związku.

 • Utworzenie związku wymaga przyjęcia jego statutu przez rady zainteresowanych gmin bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy.

Statut związku powinien określać:

  1)   nazwę i siedzibę związku,

  2)   uczestników i czas trwania związku,

  3)   zadania związku,

  4)   organy związku, ich strukturę, zakres i tryb działania,

  5)   zasady korzystania z obiektów i urządzeń związku,

  6)   zasady udziału w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywania strat związku,

  7)   zasady przystępowania i występowania członków oraz zasady rozliczeń majątkowych,

  8)   zasady likwidacji związku,

  9)   inne zasady określające współdziałanie.

Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.

 • Rejestr związków prowadzi minister właściwy do spraw administracji publicznej. Związek nabywa osobowość prawną po zarejestrowaniu, z dniem ogłoszenia statutu. Statut publikowany jest w wojewódzkim dzienniku urzedowym

 • Organem stanowiącym i kontrolnym związku jest zgromadzenie związku, zwane dalej zgromadzeniem. W zakresie zadań zleconych związkowi zgromadzenie wykonuje kompetencje przysługujące radzie gminy. Do zgromadzenia związku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rady gminy. W skład zgromadzenia wchodzą wójtowie gmin uczestniczących w związku. Na wniosek wójta rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w zgromadzeniu zastępcy wójta albo radnemu. Statut może przyznawać określonym gminom więcej niż jeden głos w zgromadzeniu. Dodatkowych przedstawicieli wyznacza zainteresowana rada gminy. Uchwały zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków zgromadzenia. W związku powiatowym po 2 reprezentantów.

 • Członek zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały zgromadzenia w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy. Sprzeciw nie może być zgłoszony do uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy oraz w związkach międzygminnych obligatoryjnych.

 • Organem wykonawczym związku jest zarząd. Zarząd związku jest powoływany i odwoływany przez zgromadzenie spośród jego członków. O ile statut tak stanowi, dopuszczalny jest wybór członków zarządu spoza członków zgromadzenia w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu zarządu związku.

 • Do gospodarki finansowej związku międzygminnego stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej gmin. Plan finansowy związku uchwala zgromadzenie związku.

Związki międzypowiatowe

 • Organy kontrolne – minister, wojewoda, RIO

 

Porozumienia międzygminne

 • Gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych.

 • Gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania.

Podobne prace

Do góry