Ocena brak

Związek Banków Polskich

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Związek banków polskich jest dobrowolną, samorządową organizacją banków, działającą na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych.

Członkami ZBP mogą być banki działające na obszarze RP utworzone na podstawie prawa polskiego.

Zadaniem związku jest reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów jego członków, m.in. przez wydawanie opinii o projektach rozwiązań dotyczących funkcjonowania sektora finansowego, uczestnictwo w przygotowaniu projektów aktów prawnych z tego zakresu, dokonywanie ocen funkcjonowania przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej oraz upowszechnianie zasad dobrej polityki bankowej.

Do zadań ZBP należy także:

  • podejmowanie działań na rzecz tworzenia warunków rozwoju banków w Polsce, w tym inicjowanie zmian ustawodawczych

  • popieranie kształcenia zawodowego, w zakresie bankowości

  • organizowanie wymiany informacji między bankami, wydawanie opinii i ekspertyz w sprawach związanych z działalnością bankową

  • organizowanie dyskusji zawodowych

  • informowanie o funkcjonowaniu banków

  • prowadzenie postępowania pojednawczego i sądownictwa polubownego dla banków

Organami ZBP są: walne zgromadzenie, zarząd, oraz komisja rewizyjna. Ponadto w ramach ZBP tworzone są sekcje, komitety, zespoły problemowe, grupy robocze, a także sąd polubowny. ZBP jest zaangażowany kapitałowo a 11 spółek i 2 fundacje. Prowadzi także współprace o zasięgu międzynarodowym.

Podobne prace

Do góry