Ocena brak

Związanie doręczoną decyzją

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej doręczenia lub ogłoszenia, o ile przepisy kodeksu nie stanowią inaczej. Oznacza to, że organ nie może jej zmienić lub uchylić przed upływem terminu do wniesienia odwołania. Po wniesieniu odwołania decyzja może być zmieniona. Decyzja ostateczna wydana przez organ I lub II instancji wiąże organ, który ją wydał i inne organy w postępowaniu administracyjnym. Decyzja może być wzruszona tylko w przypadkach wskazanych w kodeksie.

Wyjątki:

- strona może w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia, zażądać jej uzupełnienia, co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, bądź też sprostowania zamieszczonego w niej pouczenia. Wtedy termin biegnie od daty doręczenia jej odpowiedzi

- organ może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste pomyłki. Nie jest dopuszczalne sprostowanie, które prowadziłoby do odmiennego rozstrzygnięcia sprawy.

Podobne prace

Do góry