Ocena brak

Zwalnianie pracowników

Autor /Alana Dodano /03.05.2011

 

Zwalnianie pracowników może mieć charakter indywidualny lub grupowy. Zwalnianie grupowe występuje wówczas gdy:

 • -istnieje konieczność zwolnienia wszystkich pracowników (w wypadku likwidacji i upadłości)

 • - występuje konieczność zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy i gdy zwolnienie dotyczy 10% załogi w zakładach do 1000 pracowników i przynajmniej 100 w zakładach powyżej 1000 pracownika.

 

Typowa procedura zwalniania pracowników składa się z następujących etapów:

 1. Powiadomienie pisemne związków zawodowych o zamiarze zwolnienia pracownika;

 2. Rozwiązanie stosunku pracy;

 3. Stempel i wpis do dowodu osobistego;

 4. Rozliczenie z firmą (najczęściej ma charakter obiegówki);

 5. Wypłata odprawy (przysługuje jedynie wtedy, gdy pracownik został zwolniony z przyczyn leżących po stronie firmy);

 6. Wydanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie.

Niektóre firmy szukają pracy dla swoich byłych pracowników (np. wtedy gdy są zwalniani w wyniku restrukturyzacji).

Występują następujące sposoby rozwiązania umowy o pracę :

 • na mocy porozumienia stron (gdy nie upłynął termin zakończenia kontraktu)

 • za wypowiedzeniem (poprzez oświadczenie jednej ze stron; okres wypowiedzenia waha się od 2 tyg. - 2 miesięcy; w tym wypadku przysługują świadczenia)

 • bez wypowiedzenia (przez oświadczenie jednej ze stron - np.: dyscyplinarnie)

 • z upływem okresu, na który był zawarty kontrakt

 • z dniem wykonania pracy, na którą zawarta była umowa.

 

Jeżeli chodzi o dokumenty potwierdzające zatrudnieni to są to :

 1. świadectwo pracy - wydawane obowiązkowo (regulowane ustawą); zawiera takie dane jak : rodzaj wykonywanej pracy; daty rozpoczęcia i zakończenia pracy; zajmowane stanowiska; wysokość wynagrozenia; uzyskane kwalifikacje, a także tryb rozwiązania stosunku pracy.

 2. opinia - jest to dokument wydawany na prośbę pracownika.

Podobne prace

Do góry