Ocena brak

Zużycie produkcyjne i konsumpcyjne

Autor /Paige Dodano /15.04.2011

Wytwarzane przez społeczeństwo dobra i usługi trafić mogą jako środki produkcji ponownie do sfery produkcji, gdzie służąc do wytwarzania innych dóbr podlegają w całości lub częściowemu zużyciu. Proces ten możemy nazwać zużyciem produkcyjnym. Pozostała, znacznie większa część wytwarzanych dóbr i usług, trafia do gospodarstw domowych, gdzie w trakcie zaspakajania potrzeb ludzkich ulegają one natychmiastowemu lub stopniowemu zużyciu zwanemu krótko konsumpcją. Krótko mówiąc konsumpcja to proces zużywania wytwarzanych w społeczeństwie dóbr i usług w celu bezpośredniego zaspokojenia ludzkich potrzeb.

Gospodarstwa domowe nabywają i zużywają dobra konsumpcyjne, które możemy dzielić według różnych kryteriów. Np. z punktu widzenia czasu ich użytkowania możemy podzielić je na dwie zasadnicze grupy:

  • dobra trwałego użytku ,których proces konsumpcji rozłożony jest w czasie np. domy meble, samochody itd.

  • dobra nietrwałe, konsumowane w momencie zakupu np. usługi lub w niewielkim odstępie czasu np. żywność, lekarstwa, środki czystości itd.

Konsumowane dobra możemy również podzielić z punktu widzenia rodzaju zaspakajanych przez nie potrzeb. Są to:

Obserwujący procesy produkcji i konsumpcji ekonomista szukać będzie trwałych powtarzających się związków i zależności, czyli szukać prawidłowości i praw rządzących procesami konsumpcji. Może np. badać co dzieje się z wydatkami na różnego rodzaju dobra w miarę jak ludzie bogacą się czego wyrazem jest wzrost stojących do ich dyspozycji dochodów pieniężnych Czy wydatki na wyżej wymienione dobra rosną proporcjonalne czy może mniej lub bardziej proporcjonalnie w stosunku do wzrostu dochodów?

Inny wielki problem - na jakiej podstawie producenci sądzą, że wytwarzane przez nich dobra i usługi służą komukolwiek? W jaki sposób producenci dowiadują się, co gospodarstwa domowe konsumują, czy gospodarstwa domowe skłonne będą kupić i konsumować wszystko, co zostaje im oferowane przez producentów. Krótko mówiąc ekonomistę będzie interesować przede wszystkim w jaki sposób przebiega proces uzgodnień między producentami a konsumentami co i w jakich ilościach powinno być wytwarzane?

 

Podobne prace

Do góry