Ocena brak

ZUNIFIKOWANY SYSTEM RACHUNKOWOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH

Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013

Podstawowym zadaniem z.s.r.g.r. jest dostarczanie danych liczbowych gromadzonych systematycznie na podstawie jednolitych standardów ujmujących zasoby, zobowiązania, uzyskiwane wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw rolniczych. W z.s.r.g.r. przyjęto zasadę tajności indywidualnych danych zbieranych w gospodarstwach rolniczych, a zatem bez wiedzy rolnika nikt poza osobami uczestniczącymi w badaniach nie będzie miał dostępu do danych dotyczących gospodarstwa. Ponadto nie będzie możliwe zidentyfikowanie danych źródłowych.

W Polsce do prowadzenia rachunkowości zobowiązane są, na podstawie ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r., m.in. jednoosobowe spółki Skarbu. Do płacenia podatku dochodowego zobowiązani są m.in. producenci działów specjalnych produkcji rolnej. Natomiast gospodarstwa rodzinne w Polsce nie są nadal objęte obowiązkiem prowadzenia rachunkowości dla celów naliczania podatku dochodowego. Gospodarstwa te płacą podatek rolny uzależniony od klasy gruntów oraz położenia gospodarstwa.

Z.s.r.g.r. ma obejmować wszystkie rodzaje oraz formy organizacyjno-prawne gospodarstw rolniczych. Jego zadaniem ma być odzwierciedlenie rzeczywistych lub potencjalnych związków gospodarstw rolniczych z rynkiem. Zapewniono zakres i szczegółowość rodzajową systemu poprzez przyjętą strukturę kategorii produkcji oraz kosztów dla gospodarstw rolniczych. Przewiduje się przygotowanie możliwości obliczania nadwyżki bezpośredniej marży brutto przydatnej do podejmowania decyzji w gospodarstwie rolniczym.

Prowadzenie rachunkowości zunifikowanej dostarcza danych o stanie majątkowym i finansowym oraz o strukturze uzyskiwanej produkcji i kosztów gospodarstwa rolniczego, umożliwia przeprowadzenie analizy ekonomiczno-finansowej i opracowanie sprawozdania o przepływie środków pieniężnych i wyniku działalności operacyjnej w roku obrachunkowym. Można też przygotować bilans majątkowy i rachunek kapitału własnego. W określonych przypadkach opracowywany jest rachunek dochodu ogólnego rodziny chłopskiej.

W z.s.r.g.r. przyjęte zostały podstawowe zasady obowiązujące w prawie bilansowym. Zgodnie z zasadą kontynuacji działalności dokonuje się jednolitej wyceny aktywów i pasywów. Zasada kontynuacji działalności jest uwzględniana również przy ustalaniu wyniku finansowego. W z.s.r.g.r. uwzględniono ponadto podstawowe zasady prawidłowej rachunkowości, takie jak: zasada memoriałowa, ostrożnej wyceny oraz zasada ciągłości. Od zasady memoriałowej przyjęto jednak pewne odstępstwo na etapie rejestracji danych. Polega ono na tym, że w księgach rachunkowych nie prowadzi się bieżącej rejestracji należności i zobowiązań. W czasie trwania roku obrachunkowego wykorzystywana jest zasada kasowa. Przyjęcie zasady memoriałowej następuje dopiero w czasie inwentaryzacji. Zasada memoriałowa jest więc pomijana na etapie ewidencji księgowej, a wprowadzona w końcu roku obrachunkowego.

Z.s.r.g.r. prowadzone są przy pomocy doradców ośrodków doradztwa rolniczego. Podstawowy obowiązek przypisany jest rolnikowi. Doradca jest merytorycznym opiekunem prawidłowości zbierania danych księgowych. Organizowane są szkolenia doradców i rolników. W pracach inwentaryzacyjnych w gospodarstwach objętych systemem uczestniczy doradca.

Podobne prace

Do góry