Ocena brak

ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY

Autor /Molly Dodano /02.04.2011

 

Podatek ten uregulowany jest w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wbrew nazwie nie jest to forma opodatkowania zryczałtowanego, ale forma uproszczonego opodatkowania dochodów osób fizycznych, gdzie istotą uproszczenia jest przyjęcie jako podstawy opodatkowania nie dochodu, ale przychodu. Ta forma opodatkowania zastępuje opodatkowanie na zasadach ogólnych.

Założeniem takiego opodatkowania jest uzyskanie w przeciętnych warunkach gospodarowania - takiego obciążenia dochodu, jakie wystąpiłoby w wypadku opodatkowania podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych. Dochód nie jest jednak elementem konstrukcji omawianego tu podatku, lecz jedynie czynnikiem branym pod uwagę przy kalkulacji wysokości stawek podatkowych, stosowanych do przychodu jako podstawy opodatkowania.

Przychodów (dochodów) opodatkowanych w formie tzw. ryczałtu nie łączy się z przychodami z innych źródeł, podlegającymi opodatkowaniu na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnicy płacący tzw. ryczałt nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych.

Zakres podmiotowy zryczałtowanego podatku dochodowego obejmuje oso­by fizyczne i spółki cywilne osób fizycznych uzyskujące przychody z prowa­dzonej działalności gospodarczej, jeżeli:

1) w roku poprzedzającym rok podatkowy:

- uzyskali przychody z działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 426 400zł,

- uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spół­ki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekro­czyła kwoty 426 400zł

2) rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają

z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość

przychodów.

Podatkiem w formie ryczałtu nie mogą być objęci następujący podatnicy:

  • podatnicy, który płacą podatek w formie karty podatkowej

  • korzystają z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie odrębnych przepisów

  • wytwarzają wyroby opodatkowane akcyzą

  • osiągają w całości lub w części przychody z prowadzenia aptek

  • wykonują usługi notarialne, adwokackie lub inne usługi prawnicze

  • wykonują wolny zawód w zespole adwokackim

  • świadczą usługi w zakresie w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg

przychodów i rozchodów oraz innych usług w zakresie rachunkowości

  • prowadzą działalność w zakresie kupna i sprzedaży dewiz (prowadzą kantory)

  • wykonują usługi w zakresie doradztwa, wykonywania ekspertyz.

 

Stawki w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych wynoszą:

- dla działalności usługowej - 8,5% przychodów

- dla działalności wytwórczej, usługowej - 5,5% przychodów

- dla działalności handlowej albo gastronomicznej, o ile nie jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 1,5 % alkoholu, lub działalności rybaków 3%

Podatek pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. W przy­padku gdy działalność jest wykonywana w formie spółki, przy­chody opodatkowuje się osobno u każdego wspólnika w sto­sunku do jego udziału w zyskach, określonego w umowie. W razie braku dowodu przeciwnego przyjmuje się, że udziały wspólników w przychodach są równe.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na powszechne ubez­pieczenie zdrowotne podatnika, zapłaconej w roku podatkowym, zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowot­nym, o ile nie została odliczona od podatku dochodowego.

Podatnicy i spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani - z wyjątkami określonymi w ustawie -

prowadzić ewidencję przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy, wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz posiadać i przechowywać dowody za- zakupu towarów.

W razie nieprowadzenia lub prowadzenia ewidencji bez zachowania warunków do uznania jej za dowód w postępo­waniu podatkowym, organ podatkowy określi wartość nie za­ewidencjonowanego przychodu, w tym również w drodze osza­cowania, i ustali od tej kwoty ryczałt od przychodów ewiden­cjonowanych w wysokości 20%.

Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie mają­ce osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, na których rzecz jest wykonywana działalność pod­legająca opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ze sprze­daży ewidencjonowanej, są obowiązane do obliczania i pobo­ru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przy każdo­razowej wypłacie należności.

Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień dnia w terminie złożenia zeznania - na rachunek urzędu skarbowego właściwego według swego miejsca zamieszkania.

Podatnicy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według swego miejsca zamieszkania informację według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu i wysokości dokonanych odliczeń za I półrocze roku po­datkowego - w terminie do dnia 31 lipca każdego roku, a następnie - zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należ­nego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - w termi­nie do dnia 31 stycznia następnego roku.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wyni­kający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok po­datkowy, chyba że urząd skarbowy wyda decyzję, w któ­rej ustali inną wysokość podatku. W razie niezłożenia zezna­nia o wysokości osiągniętego przychodu, dokonanych odli­czeniach i kwocie należnego ryczałtu od przychodów ewi­dencjonowanych, urząd skarbowy wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania w formie ryczałtu od przychodów ewi­dencjonowanych.

W razie utraty warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik jest obowiązany, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warun­ków, zaprowadzić właściwe księgi i opłacać podatek docho­dowy na ogólnych zasadach.

Podobne prace

Do góry