Ocena brak

Źródła zobowiązań

Autor /patrycja Dodano /28.03.2011

 

 

Zobowiązanie powstaje na skutek ziszczenia się pewnych zdarzeń prawnych.

ŹRÓDŁA PRAWA ZOBOWIĄZAŃ

1) Prawo stanowione – tylko prawo powszechnie obowiązujące może regulować stosunki

cywilnoprawne, a w tym także zobowiązania. Zaliczamy do nich:

a. ustawy – największą doniosłość ma KC z 1964 radykalnie zmodyfikowany licznymi

nowelizacjami

b. rozporządzenia – są częstym środkiem regulowania stosunków zobowiązaniowych,

wydają je określone organy na podstawie szczególnego upoważnienia (art. 92 ust 1)

c. umowy międzynarodowe – Polskę wiążą umowy międzynarodowe, które regulują

m.in. problematykę stosunków zobowiązaniowych. W szczególności dotyczą one

sfery własności intelektualnej, przewozu i sprzedaży towarów.

2) Prawo zwyczajowe i zwyczaj – również może regulować stosunki zobowiązaniowe. Dla

stosunków zobowiązaniowych doniosłe znaczenie mają zwłaszcza przepisy odsyłające do

zwyczajów przy:

wykładni oświadczeń woli

zawieraniu umowy

określeniu sposobu wykonania zobowiązań

ustalaniu treści stosunku zobowiązaniowego

normy moralne i obyczajowe słabo zarysowane

3) Rola zasad współżycia społecznego

4) Rola nauki

5) Rola orzecznictwa

DO ŹRÓDEŁ ZOBOWIĄZAŃ MOŻNA ZALICZYĆ

1) Czynności prawne:

- umowy – stanowiące główny instrument organizujący stosunki zobowiązaniowe i objęta

nimi wymiana dóbr i usług

- jednostronne czynności prawne – nie stanowią źródła stosunku zobowiązaniowego np.

przyrzeczenie publiczne (art. 919-924 KC), zapis w testamencie (art. 968 KC)

2) Akty administracyjne:

- o skutkach bezpośrednich – w sferze stosunków zobowiązaniowych akty te pojawiają się

rzadko – głównie jako zdarzenie kreujące obowiązek zapłaty odszkodowawczej

- o skutkach pośrednich – na obszarze stosunków zobowiązaniowych akty takie występują

przede wszystkim w postaci różnego rodzaju zezwoleń na dokonanie określonych

czynności prawnych

3) Konstytutywne orzeczenia sądów:

- orzeczenia deklaratywne – sądy automatycznie stwierdzają istnienie stosunku prawnego

lub obowiązku zachowania się stron

- orzeczenia konstytutywne – sąd swoimi orzeczeniami uzyskuje kompetencje do

merytorycznego kształtowania stosunku cywilnoprawnego

4) nowe zdarzenia:

- czyny niedozwolone

- bezpodstawne wzbogacenie się

Podobne prace

Do góry