Ocena brak

Źródła władzy w organizacji wg. Frencha i Ravena

Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011

J. French i B. Raven wyróżnili pięć źródeł władzy w organizacji:

1. Władza oparta na nagrodach (reward power). Władza czyli przyzwolenie na wykonanie polecenia wynika z oczekiwania nagrody za spełnienie wymagania. Kierownik ma tyle władzy, ile możliwości nagradzania podwładnych za posłuszeństwo.

2. Władza oparta na karach lub przymusie (coercive power). Podwładny zachowuje się zgodnie z wolą przełożonego, aby uniknąć kary. Do najważniejszych sankcji przełożonego wobec podwładnego można zaliczyć; zagrożenie zwolnieniem z pracy, zahamowanie awansu lub zdegradowanie, przesunięcie na gorzej płatne stanowisko itp.

Zastosowanie kar wymusza uległość wobec przełożonego i pozwala na utrzymanie minimalnego poziomu efektywności.

J. Mączyński opisał podstawowe reguły stosowania kar, które wcześnie D.McGregor nazwał „zasadą gorącego pieca”. Są one następujące:

  • Informowanie podwładnych o grożących im karach.

  • Poprzedzenie sankcji ostrzeżeniami.

  • Konieczność udowodnienia podwładnemu jego wykroczenia.

  • Unikanie demonstrowania wrogości wobec podwładnego w trakcie wymierzania mu kary.

  • Stosowanie adekwatnych środków dyscyplinarnych. Nadmiernie surowa kara jest zemsta, zachęca raczej do odwetu, nie zaś do poprawy zachowania.

3. Władza oparta na przepisach (legitimate power) Jest to władza wynikająca z przekonania podwładnego, że osoba stojąca wyżej w hierarchii organizacyjnej ma prawo wydawać mu polecenia i trzeba te polecenia wykonywać nawet bez nadziei na nagrodę lub obawy przed karą.

Kierownik przy wdawaniu poleceń winien przestrzegać zasady, które pozwolą zmniejszyć opór ze strony podwładnych, a w szczególności:

  • powinien wydawać polecenia w formie uprzejmej, bez lekceważenia,

  • powinien unikać stanowczego tonu za wyjątkiem niektórych sytuacji np. w warunkach zagrożenia jakimś niebezpieczeństwem,

  • powinien unikać wydawania poleceń wykraczających jego uprawnienia,

  • powinien wyjaśniać powody wydawanych poleceń.

4. Władza oparta na wiedzy i informacji (expert power) Każdy, kto ma wiedzę lub informację istotną w określonej pracy zyskuje przewagę nad tym, który tej wiedzy lub informacji nie posiada.

5. Władza oparta na identyfikacji (referent power)Według M. Webera jest to władza charyzmatyczna. Ten rodzaj władzy wynika z przeświadczenia podwładnych o niezwykłej sile charakteru czy intelektu przywódcy. Podporządkowanie wynika tu z identyfikacji, zaufania, miłości, podziwu. Ten rodzaj władzy nazywamy autorytetem.

Podobne prace

Do góry