Ocena brak

ŹRÓDŁA PROBLEMATYKI TEORIOPOZNAWCZEJ

Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011

Istnieją dwa zasadnicze źródła problematyki teoriopoznawczej, dwa główne motywy uprawiania teorii poznania: fakt rozbieŜności rezultatów poznawczych, ulegania złudzeniom i pomyłkom oraz fakt dogmatyczności nauk. Pierwszy prowadzi do odróżnienia między poznaniem prawdziwym i nie prawdziwym (fałszywym) i nasuwa pytania o przyczyny błędów i sposoby ich uniknięcia w naszym poznaniu, o granice i podstawy pewności poznawczej.

Drugi - dogmatyczność - polega na tym, że każda nauka przyjmuje jakieś założenia i stosuje metody, których nie uzasadnia i nie moŜe uzasadnić bez popełnienia błędów logicznych (można je potraktować jako różne postaci błędu  petitio principii).  Powstaje pytanie, czy moŜna zbadać i ocenić wartość tych podstawowych czy naczelnych załoŜeń, stosowanych metod, bez popełnienia owych błędów logicznych. Oto problemy, do których rozwiązania powołana jest teoria poznania.

Do góry