Ocena brak

Źródła prawa konstytucyjnego

Autor /Patryk Dodano /12.12.2011

  1. Pisane – akty prawa stanowionego, które zawierają normy regulujące zasady ustroju politycznego, organizację i funkcjonowanie organów państwowych oraz pozycję jednostki w państwie; głównym źródłem prawa konstytucyjnego we współczesnym państwie jest konstytucja, a następnie: ustawy i akty prawne o mocy ustawy, zwane najczęściej dekretami lub rozporządzeniami z mocą ustawy, oraz normatywne uchwały parlamentu (najczęściej regulaminy izb), o ile odnoszą się do materii prawa konstytucyjnego. Do pisanych źródeł prawa konstytucyjnego można zaliczyć także traktaty i umowy międzynarodowe (oraz tzw. umowy ponadnarodowe dot. Unii Europejskiej).

  2. Niepisane – precedens konstytucyjny (jednorazowe lecz celowe rozstrzygniecie pewnej wątpliwej kwestii z zakresu praktyki stosowania konstytucji – np. w Polsce zasada dyskontynuacji prac parlamentu), konwenans konstytucyjny (relatywnie trwała praktyka dot. stosowania konstytucji, choć nie będąca przez nią uregulowana), prawo zwyczajowe.

Podobne prace

Do góry