Ocena brak

Źródła prawa amerykańskiego ze szczególnym uwzględnieniem konstytucji USA oraz znaczenie precedensów

Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011

Konstytucja USA

Składa się ze wstępu i 17 artykułów.

-3 pierwsze artvkułv dotyczą władzy ustawodawczej, tzn Kongresu oraz władzy wykonawczej – prezydenta oraz pozycji sądów feralnych

-art. IV dotyczy relacji władzy federalnej i stanów

-art. V rcguluje sposób zmiany konstytucji

-procedura ta wymaga wniosku 2/3 izb Kongresu lub zwołania konwencji konstytucyjnej celem wprowadzenia poprawek do konstytucji na wniosek legislatywy 2/3 stanów- zmiany konstytucji wymagają akceptacji 3/4 stanów

 • art. VI określił podstawowe zręby. systemu, pisanych źródeł prawa, zaliczając do najwyższego prawa Unii konstytucję i zgodnie z nią wydane ustaw

Stanów Zjednoczonych oraz wszystkie traktaty zawierane z innymi państwami

 • art. VII stwierdza, że konstytucja wchodzi w życie po przyjęciu jej przez co najmniej 9 stanów

 • Zasada podziału władz zakłada, że:

 • aparat państwowy realizuje trzy odrębne funkcje: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą

 • każdej z nich powinna odpowiadać aktywność odrębnego organu państwowego (istnieje zasada niepołączalności funkcji i stanowisk

 • powinien istnieć system hamulców i równoważenia się poszczególnych organów państwa, uniemożliwiający dominację któregoś z nich nad pozostałymi

 • Wybór władz:

-prezydent jest wybierany przez zgromadzenie elektorów, senatorowie przez legislatury stanowe, członkowie Izby Reprezentantów w glosowaniu powszechnym, sędziowie powoływani za zgodą Senatu przez prezydenta

System źródeł prawa:

 • konstytucja.

-Prawo precedensowe

-pojęcia określające rezultat rozstrzygnięcia w konkretnej sprawie w sytuacji braku podstaw w prawie pisanym

 • takie rozstrzygnięcie pozwala na sformułowanie ogólnej normy stanowiącej podstawę rozstrzygania w przyszłości takich samych bądź istotnie podobnych spraw

ustawodawstwo Kongresu i ustawodawstwo delegowane

 • na szczeblu federalnym jedynym organem ustawodawczym jest Kongres

 • Kongres został upoważniony do wydawania wszelkich ustaw, które konstytucja przyznała władzom USA ich organowi lub funkcjonariuszowi

-akty prawne prezydenta

 • prezydent dysponuje dwoma formami aktów prawnych: rozporządzeniami wykonawczymi i proklamacjami

 • wspomniane akty powołuję najczęściej jako podstawy do ich wydania akty wyższego rzędu (ok. 70% ustawę, 12% ustawę i konstytucję i 14% wyłącznie konstytucję)

akty prawne prezydenta nie mogą być sprzeczne z ustawami Kongresu .

- traktaty, porozumienia międzynarodowe i zwyczajowe prawo międzynarodowe

- traktaty działające bezpośrednio stanowią obok ustawy najwyższe prawo krajowe, tzn.są włączone do prawa wewnętrznego i mają taką samą moc jak ustawy Kongresu

 • traktat może uchylić wcześniejszą sprzeczną z nim ustawę

 • zawieranie przez prezydenta tzw. porozumień administracyjnych (decyzja prezydenta posiada charakter osobisty)

Podobne prace

Do góry