Ocena brak

Źródła prawa administracyjnego gospodarczego

Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011

Źródła prawa w znaczeniu formalnym: akty normatywne (prawotwórcze), które zawierają przepisy dające podstawę do konstruowania norm danej gałęzi prawa.

Źródła prawa w znaczeniu materialnym: ogół okoliczności o ekonomicznym, kulturowym, politycznym, społecznym, niekiedy też religijnym charakterze, których oddziaływanie wpłynęło na treść obowiązującego prawa.

Źródła poznania prawa: są to wszelkiego rodzaju dokumenty i obiekty, na podstawie których ustalić można treść norm prawnych;

a) oficjalne – „Dziennik Ustaw”, „Monitor Polski”, dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej i urzędów centralnych, wojewódzkie dzienniki urzędowe;

b) nieoficjalne – wszelkie dokumenty i obiekty na podstawie których można ustalić treść norm prawnych.

Według art. 87 i 93 Konstytucji RP (zamknięty katalog źródeł prawa:

Źródła prawa powszechnie obowiązujące – są to normy nakładające na podmioty prawa, zwłaszcza na jednostki, ciężary i obowiązki. Zaliczamy do nich (źródła formalne): Konstytucję, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia, prawo miejscowe stanowione na podstawie upoważnień zawieranych przez organy samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej.

Normy obowiązujące wewnętrznie – nakładają obowiązki i ustanawiają uprawnienia w stosunku do jednostek organizacyjnie podległych organowi wydającemu akty normatywne tego prawa. Są to uchwały Rady Ministrów, zarządzenia Prezydenta RP, Prezesa RM, ministrów.

Źródła prawa gospodarczego:

- podstawą porządku prawnego jest ustawa. Organy administracji publicznej mogą wydawać decyzje administracyjną (działać władczo) tylko gdy ustawa na to pozwala.

- w sferze gospodarczej istotne znaczenie mają też akty podustawowe. Głównie rozporządzenia wydawane przez Prezydenta RP, Prezesa RM, RM, ministrów, KRRiTV.

Źródła prawa gospodarczego publicznego – formy, w jakich przejawia się i w jakich jest podawana przedsiębiorcom do przestrzegania wola państwa w zakresie spraw dotyczących gospodarowania.

Źródła prawa gospodarczego są liczne, obszerne i mało stabilne.

Istotna rola k.c.: zagadnienia dotyczące osób fizycznych i prawnych w ramach wykonywanej przez nie działalności gospodarczej.

Podobne prace

Do góry