Ocena brak

ŻRÓDŁA PRAWA ADMINISTARCYJNEGO

Autor /Makary Dodano /25.11.2011

 • ustawowe – Konst. , ustawy zwykłe

 • pozaustawowe – pozostałe

Źródło P.A. jest to akt normatywny zawierający w swojej treści normy prawa zaliczane do P.A.

 • Konst. i ustawa zwykła zawierają w swojej treści normy P.A.

Umowy międzynarodowe ratyfikowane są źródłem P.A.

 • są równe, a nawet mają pierwszeństwo przed ustawą (umowy ratyfikowane ustawowo)

Konstytucyjne uwarunkowania stanowienia prawa przez organy adm. pub.

 • normy P.A. tworzą organy adm.

 • naczelnym ustawodawcą jest władza ustawodawcza, która ma kom. autonomiczne w tworzeniu prawa

 • kompetencje innych organów państwa tworzących normy prawne mają zawsze charakter zależny od woli parlamentu – „Kompetencje heteronomiczne (zależne)”

 • Konst. wskazuje na organy adm. państwowej mające prawo stanowienia norm

 • Konst. określa formę stanowienia norm prawnych

 • Konst. określa warunki, które muszą zostać spełnione, aby organ adm. pub. mógł stanowić prawo

(„na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania”)

Stanowienie prawa przez naczelne organy adm. państwowej.

 • Rozporządzenie – akt normatywny wydawany na podstawie upoważnień ustawowych )specjalnych lub generalnych) przez organy władzy wykonawczej, w hierarchii zajmuje pozycję niższą niż ustawa

 • Rozporządzenie jest formą stanowienia prawa powszechnie obowiązującego, a uchwała i zarządzenie – prawa wewnętrznego

 • Podmioty uprawnione do wydawania rozporządzeń – Prezydent RP, Rada Ministrów, Prezes R.M., minister kierujący działem adm. rządowej, KRRiT

Stanowienie prawa przez organy samorządu terytorialnego

 • Stosunek przepisu nadrzędnego do podrzędnego może przybierać dwojaki charakter: 1) przepis wyższego rzędu (ustawa) sam reguluje treść danej materii , upoważniając organ wydający przepisy niższego rzędu do uregulowania samego trybu wykonania tej regulacji, 2) w określonym przedmiocie i określonych granicach upoważnia organ niższy do samodzielnego regulowania stosunków w ramach tego upoważnienia

 • na szczeblu województwa istnieją dwie organizacje: 1) adm. rządowa – wojewoda, 2) adm. samorządowa – sejmik

 • na szczeblu powiatu i gminy - tylko adm. samorządowa

 • kompetencje do tworzenia prawa posiadają tylko organy kolegialne oraz wojewoda

 • rodzaje aktów prawa miejscowego: 1) akty zawierające statuty (np. statut województwa, powiatu i gminy – określa ustrój), 2) akty zawierające przepisy wykonawcze, tj. akty wydawane na podstawie upoważnień szczegółowych (np. przepisy dotyczące podatków), 3) przepisy porządkowe wydawane na podstawie upoważnień generalnych

 • Subdelegacje – przekazanie praw do stanowienia prawa przez upoważniony organ – Konst. negatywnie odnosi się do Subdelegacji

Zwyczaj nie może odgrywać samodzielnej normy prawnej. Musi być poparty normą prawa skodyfikowanego, musi być inkorporatywny.

Warunkiem istnienia stanowionego prawa jest upublicznienie tego aktu. Jest to tak zwany akt promulugacyjny ( Dziennik Ustaw, Wojewódzki Dziennik Urzędowy)

Podobne prace

Do góry