Ocena brak

Źródła pozyskiwania surowców mineralnych

Autor /HeHe2 Dodano /02.10.2011

- Złoża pochodzenia magmowego powstały w wyniku ruchów tektonicznych i procesów tworzenia się magmy. Procesy magmowe zachodzą w głębszych warstwach litosfery i na jej powierzchni jako efekt czynnego wulkanizmu. Wśród złóż magmowych największe znaczenie gospodarcze mają: złoża skał magmowych, a także złoża dwutlenku krzemu. Wielu geologów sądzi że pochodzenia magmowego są złoża diamentów. W procesie krystalizacji magmy, w wyniku działania ciepłych roztworów wodno-gazowych, tworzą się złoża hydrotermalne minerałów i pierwiastków użytecznych.

- Złoża pochodzenia metamorficznego - są to złoża minerałów, które w wyniku ruchów tektonicznych dostały się do głębszych warstw skorupy ziemskiej - a tym samym pod działanie dużo wyższej temperatury i ciśnienia co spowodowało zmianę ich składu chemicznego, struktury i tekstury, ale nie wpłynęło na zmianę ich pierwotnej masy.

- Złoża pochodzenia osadowego - powstały w wyniku procesu wietrzenia oraz osadzania minerałów, związków chemicznych i obumarłych organizmów roślinnych i zwierzęcych w środowisku lądowym i wodnym. Do czynników decydujących o powstawaniu złóż osadowych należą: klimat, działalność wód oraz oddziaływanie na powierzchnię Ziemi tlenu i dwutlenku węgla. Występowanie złóż osadowych jest ściśle związane z klimatem suchym i umiarkowanym.

- Złoża wietrzeniowe - powstały na skutek koncentracji minerałów w wyniku procesu wietrzenia, zarówno mechanicznego jak i chemicznego. Powstanie tych złóż jest związane z klimatem oraz wodami.

- Złoża pochodzenia mechanicznego - to złoża, o powstaniu których decydowały czynniki mechaniczne, tj. ruch i prędkość płynącej wody oraz segregacja substancji mineralnej w czasie jej opadania w rzekach, jeziorach i morzach. Segregacja materiału sedymentacyjnego jest efektem różnicy ciężaru składników mineralnych. Najszybciej opada materiał najcięższy.

- Złoża pochodzenia chemicznego i biochemicznego - powstają przez gromadzenie substancji mineralnej rozpuszczonej lub rozproszonej w wodach płynących z lądu do jezior i mórz. Gromadzenie substancji mineralnej następuje również na dnie mórz i oceanów w wyniku erupcji podmorskich wulkanów.

- Złoża pochodzenia biogenicznego - to złoża węgla kamiennego i brunatnego oraz bituminów. Złoża te w chemicznym rozumieniu są związkami organicznymi, to znaczy połączeniem węgla, wodoru i tlenu.

- Złoża mineralne to naturalne skupienie w skorupie ziemskiej przydatnej człowiekowi substancji mineralnej nadającej się do masowej eksploatacji. Złoża mineralne możemy pozyskiwać z litosfery, hydrosfery oraz atmosfery.

Podobne prace

Do góry