Ocena brak

ŻRÓDŁA POWSTANIA I ROZWOJU MIAST. UWARUNKOWANIA LOKALIZACJI MIAST. ŻRÓDŁA WZROSTU LUDNOŚCI MIEJSKIEJ

Autor /Alwin Dodano /19.09.2011

ROZWÓJ MIASTA - pojmowany jest zazwyczaj jako wzrost ludnościowy, przestrzenno-urbanistyczny, miejsc pracy i liczby zatrudnionych. Miasta, które wykażą dynamikę ludnościową, mieszkaniową, wzrost liczby zakładów pracy i zatrudnionych w nich ludzi, uważa się za dynamiczne.

Rozwój to nie tylko wzrost ilościowy różnych elementów określonej całości, ale przede wszystkim wzrost połączony z ich specjalizacją, z komplikacją struktury, czyli powiązań pomiędzy nimi oraz z pojawieniem się w wyniku tego pewnych nowych funkcji całości.

Chodzi tu o takie elementy miasta jak: - o ludność, - jej strukturę demograficzną i społeczno-zawodową,-o urbanistyczno-przestrzenne elementy miasta, elementy infrastruktury

REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA -Wielki, gwałtowny rozwój miast nastąpił np. w San Francisco - migracje, żyła złota, Kolorado. I rewolucję miejską i przemysłową było widać w Anglii pod koniec XVIII w. Miasta te były usytuowane w pobliżu pokładów węgla i rudy. Europa Zachodnia - Zagłębie Ruhry - Francja, Belgia, USA.

- wynalezienie maszyny parowej ,

- węgiel i rudy żelaza,

- dzięki maszynie parowej zwiększono odległości,

- wzmogła się ruchliwość,

- system komunikacji kolejowej.

Rozwój miast polegał na budowie coraz większej ilości miast, fabryk. Wpływ na rozwój miast miały także złoża węgla, stal, pezemysł odzieżowy, tkacki. Przykład w Polsce - Łódź.

W odniesieniu do struktury przestrzennej wyróżnia się 3 FAZY ROZWOJU MIASTA ;

1. koncentrację - następuje tutaj koncentracja ludzi i funkcji na niewielkiej stosunkowo powierzchni, a miasto wyodrębnia się wyraźnie od otaczających je obszarów,  

2. suburbanizację - koncentracji ludności i funkcji towarzyszy znaczne powiększenie się obszarów zurbanizowanych, głównie strefy podmiejskiej i wewnętrzna dekoncentracja w całej strefie,

3. metropolizację - pogłębia się wewnętrzna dekoncentracja, miasto "rozlewa się" na duże obszary, tworzy się wiele obszarów centralnych oraz wzmaga się integracja funkcjonalna.

Pod względem struktury społecznej i pochodnych od niej stylów życia, im szerszy jest wachlarz zawodów, kręgów, grup, stowarzyszeń, organizacji i instytucji oraz powiązań między nimi, tym bardziej jest rozwinięte dane miasto. Pojmowanie rozwoju miasta wiąże się z Jego pojmowaniem pozytywnym. Rozwojem miasta można by nazwać taki wzrost powiązań pomiędzy elementami, który pełni pozytywną rolę w zakresie funkcjonowania organizmu miejskiego oraz poziomu i jakości życia jego mieszkańców. Pociąga za sobą większy wskaźnik dóbr i usług, łatwiejszą dla wszystkich mieszkańców dostępność do nich, lepsze zaspokojenie ich potrzeb i aspiracji. Wpływa on też na rozszerzenie zakresu funkcji miasta.

Podobne prace

Do góry