Ocena brak

Źródła odpowiedzialności odszkodowawczej

Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011

Wyróżniamy trzy rodzaje odpowiedzialności odszkodowawczej :

  1. Odpowiedzialność deliktowa – która występuje gdy między poszkodowanym a podmiotem odpowiedzialnym za szkodę nie ma stosunku zobowiązaniowego ,lub gdy szkoda zostaje wyrządzona poza istniejącym stosunkiem; zdarzenie wyrządzające szkodę rodzi stosunek zobowiązaniowy jako stosunek samoistny.
  2. Odpowiedzialność kontraktowa – powstaje gdy szkoda zaostaje wyrządzona przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez dłużnika. 
  3. Odpowiedzialność gwarancyjno – repartycyjna która powstaje na skutek przyjęcia na siebie przez dany podmiot odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez inne osoby ( odp. Ubezpieczeniowa )

Do góry