Ocena brak

Źródła i charakter prawny zasad ogólnych postępowania administracyjnego

Autor /luck25 Dodano /10.08.2011

W postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez organy AP obowiązują zasady wywodzone z przepisów Konstytucji RP oraz z ratyfikowanej przez Polskę europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Z tymi zasadami albo się bezpośrednio się łączą swoja treścią zasady ogólne kpa albo dopełniają je z racji przystawania do celów i toku czynności postępowania administracyjnego.

Zasada o charakterze naczelnym wywodzoną z przepisów Konstytucji RP jest zasada demokratycznego państwa prawnego, która jest źródłem dwóch zasad:

1). Prawa do procesu, jednostka może bronić swojego interesu prawnego w toku prawnie uregulowanej procedury;

2) prawo do sądu zapewniająca niezależną i niezawisłą kontrole działania i bezczynności organów AP.

Zasada praworządności stanowi o jednolitości podstaw prawnych działania całej administracji publicznej.

Zasada równości wobec prawa nakłada obowiązek jednakowego traktowania wszystkich podmiotów znajdujących się w tej samej sytuacji bez tworzenia nieuzasadnionych przywilejów czy dyskryminacji.

Kolejne konstytucyjne zasady to: prawo do sprawiedliwego, jawnego i szybkiego procesu; prawo do ochrony dóbr osobistych; prawo wnoszeni petycji, skarg i wniosków; zasadę dwuinstancyjności postępowania.

Europejska konwencja nakłada obowiązek istnienia praw do: procesu przed organem administracyjnym, a następnie sporu przed sądem; załatwienia sprawy w szybkim terminie; uzyskania szybkiej i wyczerpującej informacji prawnej; realnych możliwości obrony swoich praw i interesów; czynnego udziału w postępowaniu.

Podobne prace

Do góry