Ocena brak

Źródła finansowania deficytu budżetowego

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

Deficyt budżetowy to ujemna różnica między kwotą zaplanowanych wydatków a kwotą zaplanowanych dochodów budżetowych. Różnica dodatnia nazywana jest nadwyżką budżetowa.

Przepisy prawa finansów publicznych wskazują źródła finansowania deficytu budżetowego. Deficyt budżetowy, gdy chodzi o budżet państwa, może być pokryty tylko i wyłącznie ze źródeł przychodów wskazanych przez ustawę w sposób enumeratywny, co oznacza ze tylko te źródła przychodów mogą być przeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego. Ustawa posługuje się zamkniętym katalogiem źródeł finansowania deficytu budżetowego.

Deficyt budżetowy może być finansowany z następujących źródeł:

  1. z emisji (sprzedaży) Skarbowych Papierów Wartościowych na rynek krajowy i zagraniczny,

  2. z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych i zagranicznych,

  3. z pożyczek,

  4. z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa,

  5. z nadwyżki budżetu (państwa z lat ubiegłych).

Podobnie jest gdy chodzi o źródła finansowania deficytów j.s.t. Deficyt budżetowy j.s.t. może być pokrywany z przychodów pochodzących z:

  1. z sprzedaży Papierów Wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.,

  2. z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych i zagranicznych,

  3. z pożyczek,

  4. z prywatyzacji majątku j.s.t.,

  5. z nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych.

Jednakże łączna kwota przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz należnych odsetek i dyskonta, a także przypadająca w danym roku budżetowym na wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów danej j.s.t. W ten sposób ustawodawca określa limit zadłużenia, którego nie mogą przekroczyć j.s.t. Limit ten może zostać obniżony, do 12 % jeżeli stan finansów publicznych jest niezadowalający tj. gdy państwowy dług publiczny w relacji do PKB przekroczy 55 % w danym roku budżetowym. Podobnych limitów ograniczających zaciąganie zobowiązań nie przewidziano dla budżetu państwa.

Podobne prace

Do góry