Ocena brak

Źródła dochodów budżetowych

Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011

Źródła dochodów budżetowych są różnorodne. Jedne z nich mają dla budżetu znaczenie podstawowe, inne ważą w tym budżecie mniej. Wśród źródeł dochodów budżetowych wymienić można następujące:

  • wszelkiego rodzaju podatki

  • opłaty skarbowe

  • cła

  • odsetki i dywidendy od kapitału państwowego zainwestowanego w przedsiębiorstwach

  • zysk z operacji banku centralnego – po potrąceniu części, którą zatrzymuje bank centralny na własne potrzeby

  • dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe (podmioty finansowane w całości ze środków budżetowych)

Podstawową rolę w systemie dochodów budżetowych pełnią podatki. W Polsce np. w roku 1997 stanowiły one 82,4% wszystkich dochodów budżetowych.

Pozostałe rodzaje dochodów pełnią stosunkowo mniejszą rolę. Jeśli wziąć pod uwagę tę właśnie rolę podatków jako głównego źródła dochodów budżetowych – polityka podatkowa i teoria w tej dziedzinie mają podstawowe znaczenie w kształtowaniu dochodów budżetowych państwa.

Podatek jest przymusowym świadczeniem pieniężnym o charakterze ogólnym, bezzwrotnym, nieodpłatnym, pobieranym przez państwo lub inny związek polityczno – prawny na podstawie obowiązujących norm państwa.

O roli podatków w polityce państwa możemy powiedzieć to samo co o roli całokształtu finansów publicznych. Przez długi okres – aż do pierwszej dekady XX wieku – były one traktowane jako główne narzędzie polityki fiskalnej. Miały zapewnić środki na utrzymanie administracji publicznej i finansować jej zadania. Później stały się jednym z narzędzi interwencjonizmu państwowego, oddziaływania na proces koniunktury i wzrostu gospodarczego. W tej funkcji pozostały one do dziś.

Istotnym punktem widzenia społecznego jest konstruowanie systemu podatkowego. Można by w tej dziedzinie wskazać na nie budzącą wątpliwość jedną zasadę: wielkość podatków płaconych przez ludzi winna pozostawać w odpowiedniej proporcji do ich dochodu, bogactwa o „zdolności do płacenia”, a więc odpowiadać powszechnie przyjmowanym zasadom sprawiedliwość w dziedzinie podziału dochodów. Można tę zasadę wyrazić także stwierdzeniem ,że ludzie sobie nierówni pod względem dochodów winni być także opodatkowani w sposób zróżnicowany.

Te ogólne zasady powinny być przełożone na język konkretów podatkowych – sformułowanie progów, stawek podatkowych, rodzajów podatków. Jest to skomplikowany problem społeczny, który może być różnie rozwiązany. Od jego rozwiązania zależy skuteczność systemu podatkowego i jego oddziaływanie na różne dziedziny życia społecznego i gospodarczego. Jak piszą Samuelson i Nordhaus – „... współczesne systemy podatkowe są niełatwym kompromisem pomiędzy wzniosłymi zasadami a władzą polityczną...”

Podobne prace

Do góry