Ocena brak

Zobowiązanie pieniężne

Autor /patrycja Dodano /28.03.2011

 

Zobowiązanie pieniężne – jeżeli dłużnik ma obowiązek zapłacić pewną sumę pieniędzy

wierzycielowi (określonej wartości majątkowej wyrażonej w jednostkach pieniężnych). W

pozostałych przypadkach są to zobowiązania niepieniężne, np. związane z dostarczeniem

rzeczy.

KONSEKWENCJE PRAWNE ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH

1) zasada nominalizmu – zobowiązania pieniężne rządzą się tą zasadą. Jeżeli dłużnik

zobowiązany jest do zapłaty określonej kwoty, to bez względu na to, kiedy ma zapłacić,

obowiązkiem dłużnika jest zapłacenie nominalnej kwoty bez względu na to czy w tym czasie

pieniądz zyskał czy też stracił na wartości.

Wyjątkiem od tej zasady jest zasada REBUS SIC STANTIBUS. Przeważa za tym zasada

waloryzacji świadczeń pieniężnych.

Waloryzacja może być:

a. ustawowa – rzadko

b. umowna – jest to możliwość wprowadzenia klauzuli waloryzacyjnej do umowy, czyli

wprowadza się inny niż pieniądz miernik wartości do wartości zobowiązania.

Typowymi klauzulami są:

klauzula złota

walutowa

towarowa

kosztów

usług

d. sądowa – jeżeli strony nie zastosują w umowie klauzuli waloryzacyjnej, przesłanką

sądu do waloryzacji jest:

to że strona nie jest profesjonalistą

między powstaniem a wykonaniem zobowiązania jest istotna zmiana siły

nabywczej pieniądza

Sąd dokonuje waloryzacji w następujący sposób:

- może zmienić wysokość świadczeń

- może zmienić sposób wykonania świadczenia

2) zasada walutowości – obowiązuje w stosunku do wszystkich świadczeń pieniężnych.

Zobowiązania muszą być zaciągnięte w złotych polskich na terenie RP. Wyjątkiem jest tu np.

przepisy prawa dewizowego dotyczące wyłączeń zbiorowych lub indywidualnych

3) kwestia miejsca wykonania zobowiązania – prawo polskie przyjmuje konstrukcję:

- długów odbiorczych – wierzyciel musi udać się do dłużnika i odebrać świadczenie

(odnosi się to do zobowiązań niepieniężnych)

- długów dostawczych – opierają się na tej konstrukcji zobowiązania pieniężne

4) odszkodowanie za opóźnienie świadczenia – jeżeli dłużnik nie świadczy w terminie to

ponosi konsekwencje, chyba że nie zostało to przez niego zawinione.

W przypadku zobowiązań pieniężnych za każde opóźnienie przewidziane są ustawowe

odsetki, chyba że umowa stanowi inaczej (30% w skali roku).

Prawo nie przewiduje procesów składanych, czyli odsetek od odsetek. Wyjątkiem są pożyczki

długoterminowe udzielone przez instytucje kapitałowe.

Podobne prace

Do góry