Ocena brak

Zobowiązanie

Autor /patrycja Dodano /28.03.2011

 

Zobowiązanie – jest rodzajem stosunku cywilnoprawnego i oznacza stosunek obligacyjny

(zobowiązaniowy). To sytuacja, gdzie uprawniony – wierzyciel może żądać od dłużnika –

zobowiązanego, pewnego świadczenia, które to dłużnik jest zobowiązany wykonać (jest to

odpowiednie zachowanie się dłużnika, wskazane w treści zobowiązania, na rzecz

wierzyciela).

1) Wierzytelność – to sytuacja prawna wierzyciela, polegająca na tym że może on

domagać się od dłużnika określonego zachowania (jest to uprawnienie wierzyciela)

2) Dług – jest to lustrzane odbicie wierzytelności, jest to zespół obowiązków dłużnika, a

wykonanie tych obowiązków ma na celu zaspokojenie interesu wierzyciela.

3) Odpowiedzialność – są to ujemne następstwa prawne, przewidziane dla jakiegoś

podmiotu w związku ze ziszczeniem się pewnych zdarzeń kwalifikowanych

negatywnie przez system prawny, np. niewykonanie lub nienależyte wykonanie

zobowiązania przez dłużnika. Jest to także uprawnienie do zastosowania przymusu dla

zaspokojenia wierzyciela (w węższym znaczeniu).

Zobowiązanie naturalne (niezupełne)- dłużnik zobowiązany jest do świadczenia ale nie

można go przymusić do wykonania na drodze sądowej (są to np. zobowiązania z gier i

zakładów niezatwierdzonych przez państwo).

Podobne prace

Do góry