Ocena brak

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE

Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013

Element informacji dodatkowej sprawozdania finansowego. Wykazuje się z.w. wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych. Z.w. ewidencjonowane są zazwyczaj na kontach pozabilansowych. Powstają m.in. na skutek następujących zdarzeń gospodarczych: 1) udzielenia gwarancji; 2) udzielenia poręczenia; 3) udzielenia żyra wekslowego; 4) przyjęcia kaucji i wadiów; 5) przyjęcia zabezpieczeń umów leasingowych; 6) przyjęcia towarów do sprzedaży komisowej; 7) zawarcia, ale jeszcze niewykonania, umów; 6) nieuznania przez jednostkę roszczeń skierowanych przez kontrahentów na drogę postępowania spornego, np. na skutek reklamacji lub dochodzenia kar i odszkodowań umownych oraz odsetek za zwłokę; 8) innych.

W przypadku grupy kapitałowej oddzielnie wykazuje się z.w. wobec jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, nieobjętych konsolidacją.

Dla banków z.w. obejmują w szczególności: 1) wykaz udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym m.in. z tytułów: a) spłaty kredytów, b) weksli (trata), c) potwierdzonych akredytyw eksportowych; 2) zestawienia gwarancji i poręczeń emisji udzielonych innym emitentom, z uwzględnieniem: a) nazwy emitentów, których papiery wartościowe podlegają gwarancji banku, b) gwarantowanych papierów wartościowych, c) rodzaju i warunków zawartej umowy gwarancyjnej i wskazania kwoty, do jakiej bank zobowiązał się zaangażować w przypadku realizacji umowy gwarancyjnej, d) informacji o powiązaniach finansowych, organizacyjnych, personalnych, pomiędzy bankiem a podmiotem, któremu bank udzielił gwarancji, e) szczegółowych danych na temat aktywów, które stanowią zabezpieczenie zobowiązań własnych banku oraz zobowiązań strony trzeciej.

Dla ubezpieczycieli z.w. obejmują w szczególności wykazy: 1) weksli akceptowanych i indosowanych, w tym wobec jednostek zależnych i stowarzyszonych; 2) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym wobec jednostek zależnych i stowarzyszonych; 3) udzielonych gwarancji objęcia emisji akcji spółek, w tym zobowiązania wobec jednostek zależnych i stowarzyszonych; 4) pozostałych, m.in.: roszczeń spornych nieuznanych przez ubezpieczyciela, a skierowanych przez wierzyciela na drogę postępowania sądowego; 5) innych, w tym wobec jednostek zależnych i stowarzyszonych.

Podobne prace

Do góry