Ocena brak

Zobowiązania

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011

Charakterystyka

''

Ujęcie prawne


Zgodnie z kodeksem cywilnym zobowiązanie polega na tym, że "wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić" (art. 353 par. 1 kodeksu cywilnego).Ujęcie rachunkowe


Zobowiązania to wynikające ze zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości obowiązki wykonania świadczenia o określonej wartości, co będzie wiązało się z wykorzystaniem posiadanych lub przyszłych aktywów.


''


Ujęcie zobowiązań w bilansie

''

W bilansie jednostki gospodarczej zobowiązania występują po stronie pasywów, czyli źródeł finansowania majątku przedsiębiorstwa. Stanowią one obok kapitału własnego, dodatkowe źródło pozyskiwania środków. Z racji, że są to środki, które podlegają zwrotowi w określonym czasie, nazywane są one kapitałem obcym.


''


Podział zobowiązań

''

Zobowiązania długoterminowe jest to ta część zobowiązań, które są wymagalne po upływie 12 miesięcy od dnia bilansowego.


Zalicza się do nich:

  • kredyty i pożyczki,
  • zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów,
  • inne zobowiązania finansowe,
  • inne zobowiązania długoterminowe ( z tytułu umów leasingu finansowego, z tytułu środków trwałych przewłaszczonych, ale nadal wykorzystywanych przez jednostkę).

Zobowiązania krótkoterminowe jest to ta część zobowiązań, które są wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.


Zalicza się do nich:

  • zobowiązania z tytułu dostaw i usług,
  • zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń i innych świadczeń ( wobec budżetów, urzędu celnego, ZUS i innych instytucji publicznoprawnych),
  • zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (zobowiązania wobec pracowników wynikające z wykonanej dla jednostki pracy),
  • inne zobowiązania np. z tytułu ubezpieczeń majątkowych, z tytułu kosztów wynikających z podróży służbowych, wobec pracowników z tytułu należnych im ekwiwalentów,
  • fundusze specjalne.

''


Autor: Agnieszka Miszczyszyn
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry