Ocena brak

Znakowanie CE

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011

Charakterystyka

Oznakowanie CE umieszczone na wyrobie potwierdza, że wyrób ten spełnia wymagania określone w tzw. dyrektywach Nowego Podejścia, a które dotyczą zwłaszcza bezpieczeństwa, zdrowia użytkowników oraz ochrony środowiska. Producenci, importerzy oraz dystrybutorzy wyrobów chcąc sprzedawać je na rynach Europejskich a także w Norwegii, Islandii oraz księstwa Lichtensteinu zobowiązani są do ich przestrzegania.


Wymagania zasadnicze

  • dotyczą zagrożeń charakteryzujących określoną grupę wyrobów (np. palność, radioaktywność, czy właściwości chemiczne),
  • dotyczą samego wyrobu bądź jego funkcjonowania (np. przepisy dotyczące budowy),
  • dotyczą głównego celu ochrony (np. określenie orientacyjnej listy).

Procedura oceny wyrobu

Aby przedsiębiorca miał prawo umieścić na swoim wyrobie oznakowanie CE musi wpierw poddać swój wyrób procedurze oceny zgodności, którą może przeprowadzić sam w trakcie projektowania i produkcji lub z pomocą stron trzecich (jednostek notyfikowanych). Procedura oceny polega na sprawdzeniu, czy dany wyrób jest zgodny ze wszystkimi dyrektywami Nowego Podejścia. Dopiero pozytywny wynik upoważnia producenta do wykorzystania oznakowania CE.


Moduły procedury oceny zgodności

A. wewnętrzna kontrola produkcji (projektowania i wytwarzania),


B. badanie typu WE - jenostka notyfikowalna wydaje śwaidectwo badania, ktore dotyczy etapu projektowania uzupełnione modułem dotyczącym oceny w fazie wytwarzania,


C. zgodność z typem - dotyczy poprzedniej fazy wytwarzania i zawiera zapewnienie zgodności z typem opisanym w świadectwie badania typu WE z modułu B, obecność jednostki notyfikowanej nie jest konieczna,


D. zapewnienie jakości produkcji - odnosi się do fazy wytwarzania i uzupełnia moduł B. W tym module wymagany jest udział jednostki notyfikowanej, która powinna zatwierdzić i kontrolować system jakości w ramach produkcji, kontroli końcowej i badań wyrobu,


E. zapewnienie jakości wyrobu - odnosi się do fazy wytwarzania i uzupełnia moduł B. Wymagany jest udział jednostki notyfikowanej zatwierdzającej i kontrolującej system jakości wytwórcy w zakresie kontroli końcowej i badań wyrobu,


F. weryfiakcja wyrobu - odnosi się do fazy wytwarzania i uzupełnia moduł B. Jednostka notyfikowana nadzoruje zgodność z typem przedstawionym w świadectwie badania typu WE oraz wystawia świadectwo zgodności,


G. weryfikacja jednostkowa - odnosi się do fazy projektowania i wytwarzania. Jednostka notyfikowana sprawdza poszczególne wyroby a następnie wystawia świadectwo zgodności,


H. pełne zapewnienie jakości - odnosi się do faz projektowania i wytwarzania. Wymagany jest jest udział jednostki notyfikowanej, która zatwierdza i nadzoruje system jakości w zakresie projektowania, produkcji, kontroli końcowej i badań wyrobu.


Deklaracja zgodności

Częścią procedury oceny zgodności jest sporządzenie przez producenta lub osobę przez niego upoważnionej, deklaracji zgodności WE. Powninna ona zawierać informacje umożliwiające zidentyfikowanie: dyrektywy, zgodnie z którą ją wydano, producenta, jego upoważnionego przedstawiciela oraz jednostkę notyfikowaną (jeżeli brała udział), wyróbu oraz odniesienie do norm zharmonizowanych lub innych dokumentów normatywnych.


Porducent ma obowiązek przechowywania deklaracji zgodności przez okres co najmniej 10 lat od ostatniego dnia produkcji wyrobu.


Umieszczanie na wyrobie oznakowania CE

Zadaniem producenta, lub osoby przez niego upoważnionej, jest samodzielne umieszczenie na wyrobie oznakowania CE, nawet jeżeli jednostka notyfikowana brała udział w procedurze oceny zgodności.


Oznakowanie CE powinno być uzupełnione o numer jednostki notyfikowanej, jeżeli takowa była zaangażowana w fazę kontroli produkcji.


Autor: Małgorzata Krzemińska
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry