Ocena brak

Znaki na opakowaniach jednostkowych

Autor /Elig Dodano /28.05.2013

Produkty będące przedmiotem wymiany towarowej winny być zaopatrzone w odpowiednie znaki - nośniki niezbędnych informacji. Są one potrzebne zarówno w sferze obrotu, jak i użytkowania. W tym zakresie wykształciły się zwyczaje handlowe, których przestrzeganie należało nie tylko do formalnych, ale i moralnych obowiązków stron uczestniczących w wymianie towarowej. Z czasem miejsce zwyczajów handlowych zaczęły zajmować regulacje prawne. Wraz z rozszerzaniem się wymiany międzynarodowej, do ustalania wymagań dotyczących oznaczania towarów zaczęły się włączać również niektóre organizacje międzynarodowe.

Opakowania jednostkowe, które bezpośrednio trafiają w ręce nabywcy, muszą być odpowiednio oznakowane celem poinformowania go o cechach i właściwościach nabywanego towaru.

Na określenie wszystkich czynności związanych ze znakowaniem opakowań, etykietowaniem, banderolowaniem oraz stosowaniem różnych form i technik oznaczeń na zawieszkach, naklejkach i innych akcydensach opakowaniowych używa się w krajach zachodnich terminu labeling, któiy łączy się również z działalnością ustalającą przepisy w zakresie oznaczania produktów, harmonizacją sposobów przekazywania informacji na opakowaniach itp.

Labeling jest w Polsce często tłumaczony jako znakowanie wyrobów. Stosowane są również różne pojęcia bliskoznaczne, takie jak: etykietowanie, informacje na towarach itp. Wyrażenia te nie są adekwatne do istoty labelingu, gdyż terminy te oznaczają jedynie czynności techniczne, a nie program działania.

Zdaniem M. Cichonia, nie udało się dotychczas znaleźć precyzyjnego tłumaczenia na język polski terminu labeling. Określenie to pochodzi od ang. słowa label oznaczającego etykietę. Tłumaczenia na język polski labelingu jako znakowania, etykietowania itp. nie oddają dobrze istoty rzeczy, gdyż chodzi tutaj również o działania legislacyjne; labeling ma więc znacznie szersze znaczenie.

Znaki na opakowaniach jednostkowych lub na akcydensacłi opakowaniowych określają właściwości produktu, jego cechy handlowe, sposób postępowania z produktem i z opakowaniem zarówno w czasie jego przechowywania, jak i użytkowania. Znak na opakowaniach jednostkowych może być wyrażony w formie litery, cyfry, symbolu umownego, rysunku, napisu, barwy lub zestawu tych form.

Przy znakowaniu opakowań jednostkowych stosujemy:

-    znaki zasadnicze - umożliwiające identyfikację wyrobu i producenta,

-    znaki informacyjne - informujące o niektórych cechach wyrobu i opakowania; umożliwiają one bliższe rozpoznanie właściwości i przydatności wyrobu, informują o jego ilości, wartości itp.,

-    znaki niebezpieczeństwa - wyrażające ostrzeżenie; zwracają one uwagę, że niezastosowanie się do nich może zagrażać bezpieczeństwu osób, otoczeniu lub produktowi,

-    znaki manipulacyjne - określające sposób obchodzenia się z towarem lub jego opakowaniem w czasie wszelkich manipulacji związanych z przechowywaniem, przemieszczaniem i użytkowaniem,

-    znaki reklamowe - mające na celu przede wszystkim zachęcenie do kupna danego towaru.

Powyższy podział został zastosowany w Polskiej Normie PN-90/0-79251 Opakowania jednostkowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.

Na znaki zasadnicze składają się:

-    nazwa wyrobu - powinna wyrażać nazwę handlową, użytkową lub chemiczną wyrobu, np. cukier, mydło,

-    znak firmowy — powinien wyrażać pełną lub skróconą nazwę zakładu wytwórcy lub zakładu pakującego, z podaniem ewentualnie jego adresu,

-    zastosowanie wyrobu — znak powinien określać zastosowanie wyrobu, jeśli nie wynika ono z jego nazwy (np. środek owadobójczy).

Znaki informacyjne obejmują:

-    gatunkowość wyrobu - znak powinien określać gatunek lub klasę jakości wyrobu i powinien być umieszczony obok nazwy wyrobu,

-    znaki dotyczące jakości i bezpieczeństwa wyrobu - powinny być wyrażone odpowiednimi symbolami rysunkowymi,

-    skład wyrobu - znak określa zasadnicze składniki wyrobu lub niektóre z nich. Skład leków należy podawać w nomenklaturze łacińskiej z podaniem ilości poszczególnych składników obok nazwy,

-    numer serii produkcyjnej - powinien oznaczać zapisaną w sposób umowny ilość wyrobu wytworzoną w określonym czasie i miejscu,

-    ilość wyrobu - znak powinien określać masę netto, objętość lub liczbę sztuk w opakowaniu jednostkowym,

-    kraj pochodzenia wyrobu - znak ten powinien wyrażać pełną lub skróconą nazwę kraju, w którym wyrób został wytworzony,

-    sposób użycia - znak określa sposób postępowania przy użytkowaniu bądź dawkowaniu wyrobu,

-    data produkcji lub pakowania — znak powinien określać wyrażoną zwyczajowo lub w sposób umowny datę wyprodukowania wyrobu,

-    termin przydatności do spożycia — znak określa datę, do której gwarantuje się zachowanie jakości wyrobu, nie podlegającą przedłużeniu,

-    data ważności - znak powinien określać datę, do której gwarantuje się zachowanie odpowiedniej jakości wyrobu.

Znaki niebezpieieczeństwa umieszczane są w postaci czarnych rysunków na barwnym tle. Norma PN-90/79251 określa takie znaki, jak:

-    materiały wybuchowe,

-    materiały ciekłe zapalne,

-    materiały stałe zapalne,

-    materiał promieniotwórczy,

-    materiały żrące,

-    upośledzenie sprawności psychofizycznej (stosowany na opakowaniach jednostkowych leków),

-    środek odurzający - znak w postaci podwójnego czerwonego skośnego paska, przebiegającego od górnego lewego kąta etykiety lub opakowania, do prawego dolnego kąta,

-    wyłącznie dla zwierząt - znak w postaci zielonego skośnego paska od dolnego lewego kąta etykiety lub opakowania do górnego prawego kąta napisu „wyłącznie dla zwierząt”.

Znaki manipulacyjne występują na opakowaniach jednostkowych w formie napisów lub rysunków. Przykładem może być znak „tu otwierać” wyrażony napisem lub symbolem graficznym (nożyczki).

Przepisy mówią również o rozmieszczaniu znaków na opakowaniu jednostkowym, w tym o sposobie ich umieszczania, wielkości, barwie i trwałości oraz o estetyce.

Niezależnie od omówionych wyżej znaków na opakowaniach jednostkowych, umieszczane są na nich często również znaki informujące o specjalnych wyróżnieniach przyznanych danemu towarowi za wysoką jakość. Umieszczanie takich znaków ma dosyć długą historię i powszechnie akceptowaną tradycję. Do tego rodzaju wyróżnień zalicza się przede wszystkim medale przyznawane z okazji dużych imprez handlowych, takich jak międzynarodowe targi, wystawy światowe, zakrojone na dużą skalę targi krajowe i tym podobne imprezy. Z reguły przyznawane są tam złote medale za szczególnie wysoką jakość, a także inne zaszczytne wyróżnienia. Dowody odniesionych sukcesów znaleźć można w postaci reprodukcji przyznanych medali, umieszczanych na opakowaniach i etykietach wielu towarów.

Innym sposobem wyróżniania za jakość jest oznaczanie znakami jakości (o czym już była mowa) oraz specjalnymi wyróżnieniami, np. znakiem „Teraz Polska”. Tego rodzaju oznaczanie możliwe jest jedynie na podstawie uzyskania uprawnienia do umieszczania takiego znaku.

Podobne prace

Do góry