Ocena brak

Znaki i symbole drogowe

Autor /Benek Dodano /31.01.2012

Większość znaków drogowych przekazuje zawar­tą w nich informację za pomocą prostych symboli, rzadko stosuje się słowa. Ułatwia to zadanie kie­rowcom z obcych krajów, którzy nie muszą znać miejscowego języka. Kierowcy podróżujący zagra­nicę wiedzą, że większość znaków wygląda nie­mal identycznie w całej Europie (i nie tylko). Jed­nak istnieją takie znaki, które są używane tylko w kilku, bądź wyłącznie w jednym państwie.
Zwykle są one na tyle czytelne, że kierowcy spo­tykający się z nimi po razffierwszy mogą bez trudu odgadnąć ich znaczenie. Jednak przed wyjazdem do innego kraju warto zaznajomić się ze stosowany­mi tam znakami drogowymi - dzięki temu unik­niemy zaskoczenia i zwiększymy bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu. Opis takich cha­rakterystycznych znaków, oraz obowiązujące prze­pisy drogowe, zwykle można znaleźć w przewod­nikach po danym kraju.
Długo przed tym, zanim pojazdy z własnym na­pędem stały się popularne, centra miast były moc­no zatłoczone przez dużą liczbę pojazdów zaprzęgowych. Wozy konne stawały się niekiedy poważ­nym problemem, jak na przykład w Londynie, gdzie w latach sześćdziesiątych XIX stulecia człon­kowie parlamentu często skarżyli się, że mają po­ważne problemy z przejściem przez ulicę, gdy chcą dostać się do Izby Gmin. W rezultacie komisarz londyńskiej policji Richard Mayne postanowił zain­stalować w wybranym miejscu w pobliżu gmachu parlamentu świetlną sygnalizację uliczną. Pierwsza w świecie sygnalizacja świetlna zaczęła działać 10 grudnia 1868 roku.

Podobne prace

Do góry