Ocena brak

Znaczenie przedsiębiorczości dla gospodarczego rozwoju kraju

Autor /Alana Dodano /03.05.2011

 

Każdy kraj rozwija się gospodarczo. Czasami są to zmiany bardzo dynamiczne, kiedy indziej tempo rozwoju jest mniejsze. Każdy rozwój pociąga za sobą konieczność dostosowywania się przedsiębiorstw do nowej sytuacji gospodarczej. Przedsiębiorcy muszą być elastyczni inaczej zostaną wyeliminowani z rynku.

Przedsiębiorstwa, czyli jednostki gospodarcze powstały w wyniku rozwoju gospodarki rynkowej. Zmiany otoczenia zewnętrznego sprawiły, że pojawiły się nowe możliwości dla ludzi kreatywnych, nie bojących się ryzyka oraz nowości, oraz szybko przyswajających niezbędną wiedzę.

Przedsiębiorczość dostarcza wiedzy merytorycznej oraz umiejętności rozumienia, poznania oraz podejmowania optymalnych decyzji. Pozwala ocenić realnie sytuację przedsiębiorstwa na rynku, zrealizować postawione cele oraz dostarcza niezbędnych umiejętności do prowadzenia i rozwoju przedsiębiorstwa. Umiejętnościami tymi są między innymi pomysłowość, gotowość do podjęcia ryzyka, założenia firmy oraz prawdziwa ocena swoich umiejętności.

Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości jest jednym z instrumentów niwelowania nierówności ekonomicznych i cywilizacyjnych. Podjęcie pracy na własny rachunek mobilizuje osoby bezpośrednio zaangażowane, a także staje się czynnikiem zmian w całym otoczeniu, gdzie tworzą się nowe miejsca pracy, staje się przykładem i zachętą dla innych. Zmusza też do podnoszenia kwalifikacji, nabywania umiejętności niezbędnych w warunkach wolnorynkowej konkurencji.

Przedsiębiorstwa przyczyniają się do gospodarczego rozwoju kraju, czyli powiększania zdolności kraju do produkcji dóbr i usług (zwiększanie Produktu Krajowego Brutto, który jest miarą produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju). Znaczenie mają tu zarówno drobne przedsiębiorstwa, jak i duże specjalizujące się w podobnych dziedzinach. Jednak to małe przedsiębiorstwa odpowiadają za spadek bezrobocia, (ponieważ procent nowych miejsc pracy jest znacznie wyższy niż w przypadku przedsiębiorstw dużych, rozwiniętych) a tym samym zmniejszają wypłaty z funduszu pracy dla bezrobotnych.

Innowacyjność a więc postęp techniczny, który jest jednym z czynników wzrostu gospodarczego, jest wprowadzany głównie przez drobnych przedsiębiorców, którzy szybciej reagują na zmiany zewnętrzne lub sami starają się projektować i wprowadzać do swoich firm ulepszenia.

Drobna przedsiębiorczość wpływa na rozwój gospodarki również przez: stworzenie konkurencji dla dotychczasowych monopolistów, wymianę handlową z partnerami zagranicznymi oraz swobodny dostęp do artykułów nie wytwarzanych w kraju lub produkowanych w niewystarczających ilościach. Wnosi też znaczący wzrost wpływów w postaci podatków do Skarbu Państwa. Jej udział w produkcji wynosi zwykle od 60 do 80%.

W Polsce największe zmiany gospodarcze zaszły na przełomie lat 80 i 90. Zmienione zostały przepisy, mające na celu rozwój sektora przedsiębiorstw powstającego dzięki aktywności podmiotów krajowych i zagranicznych. Nastąpił dynamiczny rozwój działalności produkcyjnej, usługowej, handlowej.

Od stycznia 2001 roku inwestorzy zagraniczni mogą prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej i z o.o. Z punktu widzenia wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na PKB można przyjąć, że inwestycje te mogą być tak samo traktowane jak inwestycje krajowe. Dlatego też odpowiednio do skali napływu kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (jeżeli nie powoduje to wypierania z rynku lokalnych wytwórców) wzrasta PKB. Inwestycje te mają też duży wpływ na przedsiębiorczość. Polscy przedsiębiorcy muszą stawać się sprawniejsi, dostosowywać swoją wiedzę do wiedzy przedsiębiorców zagranicznych, wprowadzać innowacje, aby pozostać na rynku i być dla nich konkurencją.

Zwiększenie konkurencyjności działa na rzecz klientów, ponieważ firmy rywalizują ze sobą poprzez niższe ceny, dostosowane możliwości finansowych swoich grup docelowych. Duża konkurencja wpływa również na skuteczniejsze zaspokajanie potrzeb klientów a przez to do wprowadzania lepszych i nowocześniejszych wyrobów. Drobna przedsiębiorczość najszybciej reaguje na zmiany sytuacji ekonomicznej oraz szybciej reaguje na potrzeby klientów, ma większą możliwość produkowania towarów na indywidualne zamówienia klientów.

W Polsce sektor prywatny jest nadal niedostatecznie rozwinięty, ale udział drobnej przedsiębiorczości jest zauważalny, a jej udział w Dochodzie Narodowym jest dużo większy niż dużych firm.

Do góry