Ocena brak

Znaczenie planowania marketingowego

Autor /lunatyk Dodano /01.04.2011

Mimo pojawiających się poglądów wyrażających wątpliwość co do skuteczności planowania w warunkach narastającej złożoności i tempa zmian w otoczeniu przedsiębiorstwa, planowanie pozostaje jedną z ważniejszych funkcji zarzą-dzania. Zadaniem planowania jest bowiem permanentne udzielanie odpowiedzi nanastępujące pytania:

 1. Gdzie jesteśmy? (analiza sytuacyjna).

 2. Dlaczego tutaj jesteśmy?

 3. Dokąd zmierzamy? (ustalanie celów).

 4. W jaki sposób tam dojdziemy? (formułowanie strategii).

 5. Skąd będziemy wiedzieć, że doszliśmy? (kontrola).

Generalizując można powiedzieć, że planowanie sprzyja, poprzez aktywnośćpracowników i doskonalenie procedur, poznawaniu i prognozowaniu podstawowych elementów otoczenia przedsiębiorstwa, które mogą być zagrożeniem lubtworzyć szanse jego rozwoju. Jeśli więc przyjąć tezę, że dla osiągnięcia sukcesuw biznesie potrzebne jest „szczęście", to niewątpliwie dobry plan i system kontroli jego realizacji temu „szczęściu" sprzyja, natomiast w sytuacji awersji doplanowania szanse na szczęście są niewielkie.

Plan marketingowy powinien być jednym z najważniejszych dokumentów przedsiębiorstwa. Jego zadaniem jest koordynowanie działalności wszystkich komórekorganizacyjnych, które realizują określone funkcje marketingowe i koncentrowaniena osiąganiu najważniejszych celów oraz tworzeniu warunków systemu skutecznej kontroli marketingu.

Istotę planu marketingowego trafnie określa J. Westwood „ Plan marketingo-wy jest jak mapa wskazuje przedsiębiorstwu dokąd ono zmierza i w jaki sposóbmożna tam dotrzeć. Jest zarazem planem działania jak i dokumentem. Plan jestnarzędziem, za pomocą którego można połączyć wszystkie elementy kompozycjimarketingowej w skoordynowany plan działania".

Planowanie marketingu pomaga w doskonaleniu systemu informacji rynkowej,zdobywaniu nowych umiejętności i opracowywaniu sposobów postępowania.

Główne korzyści płynące z planowania marketingowego:

 1. Planowanie marketingu przyczynia się do zapewnienia płynnego przejścia od dnia dzisiejszego do przyszłości.

 2. Planowanie z uwzględnieniem zmian w warunkach działania stwarza szczególną okazję do zdobycia istotnej przewagi konkurencyjnej.

 3. Planowanie marketingu j est sposobem informowania przedsiębiorstwa o koniecznych zmianach i skutkach w sposób otwarty i nie odbierany jako zag-rożenie.

 4. Przy planowaniu na dzień jutrzejszy zawsze istnieje ryzyko popełnienia błędu. Planowanie marketingu obejmuje zarazem ocenę możliwości i ograniczenia ich zakresu, co zapewnia największe szanse na sukces i najmniejszeprawdopodobieństwo błędów.

 5. Planowanie marketingu jest metodą radzenia sobie ze złożonością ocenywszystkich rynków, określenia istoty zmian i ustalenia potencjalnej rentowności.

 6. W dużych firmach występuje zawsze rywalizacja o ograniczone zasoby czasui pieniędzy. Jeśli musi się podejmować decyzje pod wpływem zachodzących wydarzeń, rozwój może następować w sposób nieuporządkowanyi marnotrawny, prowadząc do utraty przewagi konkurencyjnej. Dobry planmarketingowy temu zapobiega.

Podobne prace

Do góry