Ocena brak

ZNACZENIE KONSTYTUCJI JAKO ŻRÓDŁA PRAWA FINANSOWEGO

Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011

Poprzez włączenie problematyki finansów publicznych do Konstytucji finansom publicznym została nadana odpowiednia ranga oraz podjęto próbę ich uporządkowania i wprowadzenia pewnych reglamentacji chroniących interesy publiczne. .Doczekaliśmy się zatem uregulowania ogólnych zasad gospodarowania przez państwo środkami publicznymi z głównym założeniem , że nie może być w tych sprawach swobody administracyjnej, bowiem zarówno gromadzenie , jak i wydatkowanie tych środków określają ustawy.

Także , nie inaczej niż tylko z mocy ustawy , można nakładać na obywateli podatki i daniny publiczne.

Rozdział X Konstytucji reguluje także podatkowe kwestie związane z budżetem państwa, zwłaszcza zasady , terminy i tryb ich uchwalania.

Art. 87 - uznaje, iż Konstytucja jest nadrzędnym aktem prawa, czyli także prawa finansowego.

Art. 216 reguluje :

  • gospodarkę finansową - środki finansowe na cele publiczne są gromadzone i wydatkowane w sposób określony w ustawie

  • sposób nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, udziałów lub akcji emisji papierów wartościowych przez Skarb Państwa, NBP i inne państwowe osoby prawne

  • art. ten dotyczy zaciągania pożyczek, udzielania gwarancji i poręczeń majątkowych, przy czym wartość tych poręczeń, gwarancji i pożyczek zgodnie z art. 216 ust. 5 nie może przekroczyć 5% rocznie PKB.

Podobne prace

Do góry