Ocena brak

ZNACZĄCY INWESTOR

Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013

Pojęcie związane z przygotowywaniem sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej. Oznacza ono spółkę posiadającą nie mniej niż 20% głosów w organie stanowiącym innej jednostki (niebędącej jednostką zależną) i wywierającą znaczący wpływ lub sprawującą współkontrolę nad tą jednostką, przy czym liczbę głosów ustala się na podstawie bezpośredniego lub pośredniego (przez udziały w innych jednostkach) posiadania praw do głosu, a także z uwzględnieniem tych głosów, do których prawo wykonywania dana jednostka uzyskała na podstawie uzyskania porozumień z innymi uprawnionymi do głosu. Udział w ogólnej liczbie głosów może być mniejszy niż 20%, jeżeli inne okoliczności wskazują na wywieranie znaczącego wpływu lub sprawowanie współkontroli.

Podobne prace

Do góry