Ocena brak

ZMIENNOŚĆ

Autor /kosa Dodano /16.11.2012

 

ZMIENNOŚĆ ang. variability, variahleness, changeability; fr. variabilite; nm. Variabilitat, verdnderlichkeit, Wankelmutigkeit, Wechseln

  1. Występowanie —> zmian (—> wariabilizm).

  2. biol. Związane ze wzrostem, a zwła­szcza z -> rozwojem (3), powstawanie róż­nic w cechach organizmów. Zwykle wy­różnia się:

a) zmienność osobniczą (indy­widualną), obejmującą —> modyfikacje (2) i morfozy (modyfikacje nieprzystosowawcze) jako zmienność niedziedziczną oraz muta­cje i rekombinacje, które są dziedziczne.;

b) zmienność populacyjną^ wy­stępującą między osobnikami —> populacji (1) wskutek nagromadzenia zmian muta­cyjnych (pula genowa). Na zróżnicowany w ciągu pokoleń skład genetyczny popu­lacji działa dobór naturalny {-^ selekcja) jako istotny czynnik —> ewolucji (11), po­wodując zmiany filogenetyczne (ewolu­cyjne).

Podobne prace

Do góry