Ocena brak

Zmiany w środowisku wywołane działalnością człowieka

Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011

W okresie, w którym podstawą gospodarki było rolnictwo, utrzymywał się stan równowagi między przyrodą a działalnością człowieka. Dopiero rozwój przemysłu fabrycznego doprowadził do zmian. Największe natężenie procesów degradacji miało miejsce w połowie XX wieku.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat poznano niektóre procesy zagrażające równowadze przyrody w skali globalnej. Do tych procesów należą m.in.

  • karczowanie wilgotnych lasów równikowych, co powoduje ograniczenie produkcji tlenu. Powierzchnia tych lasów maleje.

  • Wzrost ilości dwutlenku węgla w powietrzu. Powoduje to wzrost temperatury, co grozi topnieniem lodowców.

  • Postępujący proces degradacji gleb.

  • Zwiększenie się deficytu wody.

  • Koncentracja substancji trujących w powietrzu, co zagraża lasom na dużych obszarach

  • Opad trujących substancji w regionach silnie uprzemysłowionych, prowadzących do degradacji gleb.

  • Wzrost zanieczyszczenia mórz, zagrażający życiu flory i fauny morskiej.

Już obecnie w wielu krajach, m.in. w Polsce, zanieczyszczenie powietrza,zanieczyszczenie

wód, zakłócenie funkcjonowania ekosystemów stały się progami ( barierami ) dalszego rozwoju. Jedna z barier dotyczy biosfery. Zmiana warunków fizycznych i chemicznych prowadzi do obumierania roślin i zwierząt.

Wraz z rozwojem przemysłu ciągle rośnie ilość emitowanych gazów. Źródłem zanieczyszczeń gazowych jest przede wszystkim górnictwo, energetyka, hutnictwo, przemysł maszynowy i motoryzacja. Zanieczyszczenie powietrza powoduje różnorodne zagrożenia. Nie mniej groźne od zanieczyszczeń gazowych są zanieczyszczenia pyłowe.

Kolejnym progiem jest zanieczyszczenie i deficyt wody. Szacuje się że ¾ powierzchni lądowej świata to obszary deficytu wody. Przyczyną tej sytuacji są ścieki. Ponad połowa odprowadzanych ścieków do rzek nie jest odprowadzana i powoduje zanieczyszczenie 15-50-krotnie większej ilości wody . W ten sposób ulega zanieczyszczeniu co najmniej1/3 zasobów odpływu stałego .

Innego rodzaju bariera biologiczna dotyczy gleb .Odnosi się ona do dwóch aspektów ;

wyczerpywania się substancji zawartych w glebach oraz do zmniejszania się powierzchni ( ilości ) gleb. Obok zmian gleb , zachodzących pod wpływem czynników glebowych ,mogą występować zmiany wywołane gospodarką człowieka . Niekorzystne zmiany dotyczą; zmniejszenia się zasobów związków zasadowych i odżywczych w wyniku wypłukiwania oraz zbierania płodów ; pogarszanie się gospodarki wodą ;procesu zakwaszenia gleb . Jeszcze bardziej szkodliwe są procesy niszczenia gleb w wyniku erozji.

Barierę biologiczną stanowią również ograniczone możliwości produkcyjne biosfery Obecnie mamy do czynienia z nadmierną eksploatacją zasobów przyrody , co powoduje między innymi szybkie wyczerpanie zasobów leśnych .Najintensywniej wykorzystywane są zasoby leśne Europy oraz północne lasy w Azji i w Ameryce Północnej .

Podobne prace

Do góry