Ocena brak

Zmiana wierzyciela lub dłużnika

Autor /barbara Dodano /26.03.2011

 

 1. Wierzyciela – art. 509 KC

 2. Dłużnika – zmiana zachodzi w przypadku:

  1. Przejęcie zwalniającego – dotychczasowy dłużnik przestaje nim być a dług przechodzi na osobę trzecią

  2. Umowne przystąpienie do spełnienia świadczenia (inaczej kumulatywne) – na podstawie umowy do długu przystępuje osoba trzecia (umocowanie czyli dobrowolnie, ustawowe przystąpienie do długu – na postawie ustawy). Zbywca i nabywca długu odpowiadają solidarnie. Osoba trzecia, która spłaca wierzyciela nabywa co do zasadywierzytelność do wysokości zapłaty.

Wymagane czynności prawne przy zmianie dłużnika:

 • Umowa między wierzycielem a osobą trzecia za zgodą dłużnika

 • Umowa miedzy dłużnikiem a osobą trzecia za zgodą wierzyciela (nie jest skuteczna gdy wierzyciel nie wiedział, że osoba trzecia jest niewypłacalna)

Umowa o przyjęcie długu musi być pisemna pod rygorem nieważności art. 518.1-3KC

Zbywanie wierzytelności jest dowolnie usuwalne – może wystąpić poprzez umowę której przedmiotem jest zbycie wierzytelności (art. 510 KC). Wyjątek wynika z przepisów szczególnych lub gdy strony postanowią inaczej. Obok cesji wierzycielskiej jest też factoring. Wyodrębnia się wierzytelności istniejące i przyszłe (warunkowa, terminowa).

Skuteczna cesja wierzytelności oznacza, że zmienia się wierzyciel, dłużnicy się nie zmieniają. Pozycja dłużnika w stosunkach cedent – dłużnik jest taka sama, nie może być gorsza. Dopóki dłużnik nie zostanie powiadomiony o cesji to art. 512 KC, art. 467 KC gdy cesja jest warunkowa. Art. 519 KC.

Typologia umów:

 1. Nazwane – wyraźnie określone jako wyodrębnione (sprzedaży, o dzieło, o roboty budowlane, o świadczenie usług, leasingu)

 2. Nienazwane

 3. Mieszane – występują czasami ale mieszczą się w grupie umów nienazwanych

Podobne prace

Do góry