Ocena brak

Zmiana treści, ustanie prawa podmiotowego

Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011

Zamiana treści prawa, a więc zespołu funkcjonalnie powiązanych uprawnień cząstkowych, polega na zmianie zakresu tych uprawnień ich przedmiotu, miejsca i czasu ich realizacji przy czym prawo zachowuje swą tożsamość jako prawo tego samego typu. Zmiana treści prawa nie ciągnie za sobą zmiany rodzaju prawa np. zmieniony zostaje zakres użytkowania i nie nieruchomości przez wyłączenie z treści prawa użytkowania nieruchomości poprzez wyłączenie z treści prawa użytkowania. Uprawnienia użytkownika do pobierania oznaczonych pożytków jakie ta nieruchomość przynosi nie zmienia się w tym wypadku typ prawa to jest to samo prawo tyle, że o zmienionej treści i istnieje nadal.

Utrata prawa podmiotowego może być następstwem wygaśnięcia prawa, np. na skutek upływu terminu na jakie prawo zostało ustanowione tak samo utrata prawa podmiotowego może być wskutek jego przejścia na inny podmiot.

Stosunek podmiotowy jest rodzajem stosunku prawnego, regulowanego przez prawo cywilne. Powstaje między osobami prawnymi i fizycznymi.

CECHY STOSUNKU PODMIOTOWEGO

= nie równorzędność stron (brak podległości prawnej)

= autonomia prywatna stron jednego podmiotu innemu, które wobec siebie w ramach stosunku cywilnoprawnego nie występuje jako dysponent władzy państwowej dotyczy to państwa występującego w stosunku cywilnoprawnym jako skarb państwa

= sądowa ochrona interesów stron

Stosunek cywilnoprawny powstaje, ulega zmianie albo ustaje wskutek zajścia zdarzeń cywilnoprawnych.

Podobne prace

Do góry