Ocena brak

Zmiana treści stosunku pracy i jej sposoby

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

a. Porozumienie zmieniające.

Na mocy porozumienia stron zmieniane są przede wszystkim warunki umowy na korzyść pracownika. Porozumienie zmieniające jest przejawem godzenia się pracownika i pracodawcy, co do przekształcenia treści łączącego ich stosunku prawnego, stad tez może ono być dokonane w jakiejkolwiek formie.

W wyniku braku odpowiedniej regulacji prawnej (ten sposób zmiany treści stosunku pracy nie wynika jasno z KP) przepisy kodeksowe nie stwarzają materialnoprawnej podstawy do kwestionowania przed sadem zawartego porozumienia zmieniającego. Pracownik może jedynie uchylić się od skutków swego oświadczenia woli, jeżeli zostało ono złożone pod wpływem błędu i w okolicznościach uzasadniających przypuszczenie, ze gdyby ta osoba nie działała pod wpływem błędu i oceniała sprawę rozsądnie, nie złożyłaby oświadczenia o zmianie treści stosunku pracy.

b. Wypowiedzenie zmieniające.

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy jest jednostronna czynnoscia prawna podejmowana wylacznie przez pracodawcę i tylko wtedy, gdy zamierza on zmienić treść stosunku pracy na niekorzyść pracownika. Sąd Najwyższy akceptuje jednak tezę o niedopuszczalności zmiany rodzaju umowy w drodze wypowiedzenia zmieniającego.

Powszechnie przyjmuje się, ze wypowiedzeniu zmieniającemu podlegają jedynie warunki pracy i płacy o charakterze istotnym (tj. takie, które są dla tego stosunku doniosłe z woli stron lub decydują o charakterze całego stosunku prawnego). Takimi warunkami są:

- rodzaj pracy,

- miejsce jej wykonywania,

- wynagrodzenie,

- oraz (jeżeli zostały zastrzeżone w umowie) czas pracy i inne warunki pracy.

Wypowiedzenie zmieniające uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi wypowiedziano dotychczasowe warunki pracy lub płacy (wszystkie lub niektóre) i zaproponowano mu na piśmie nowe warunki. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o prace stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia zmieniającego. U podstaw wypowiedzenia zmieniającego musi istnieć istotna przyczyna. Zmieniając warunki umowy pracodawca musi działać według określonego trybu. Pracownik ma prawo zaskarżyć wypowiedzenie zmieniające i domagać się ochrony przed sadem pracy. Przyjęcie nowych warunków pracy jest zależne od uznania pracownika. Może on przyjąć warunki wprost (przez złożenie stosownego oświadczenia) lub pośrednio (przez nie złożenie oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków przed upływem polowy okresu

wypowiedzenia). W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy i płacy, umowa o prace rozwiązuje się z upływem okresu dokonania wypowiedzenia.

Podobne prace

Do góry