Ocena brak

ZMIANA PODMIOTÓW ZABOWIĄZANIA

Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011

Zmiana podmiotów zobowiązań:

Sposoby zmiany:

  • Nowacjaodnowienie istniejącego zobowiązania, nowy wierzyciel przyjmował od dłużnika stypulacyjne przyrzeczenie spełnienia tego samego świadczenia, które należało się dawnemu wierzycielowi, ale odpadały środki zabezpieczające dawną wierzytelność takie jak zastaw czy poręczenie (one mają charakter akcesoryjny)

  • Zastępstwo procesowe in rem suam – dotychczasowy wierzyciel (cedent) udzielał nowemu (cesjonariusz) zlecenia ściągnięcia należności od dłużnika i w tym celu ustanawiał go swoim zastępcą procesowym, upoważnienie to opiewało też na zatrzymanie świadczenia dla siebie (tego nie było przy normalnym zastępstwie), zabezpieczenia się nie zmieniały, nie potrzebna był też zgoda i współudział dłużnika, ale cedent nadal pozostawał wierzycielem więc mógł sam przyjąć świadczenie i dochodzić go w procesie, cesjonariusz wykonywał tylko cudze prawo, jego sytuacja była niepewna i wymagała dodatkowego zabezpieczenia, umacniała się dopiero po dokonaniu litis contestatio z dłużnikiem

  • Actio utilis cesjonariuszacesarz przyznał nabywcy spadku osobne powództwo dla umożliwienia mu dochodzenia wierzytelności spadkowych, nie wywodziła się od zbywcy, ale była tylko wzorowana na jego ochronie, zbywca mógł przyjąć świadczenie od dłużnika, zwolnić go z zobowiązania wytoczyć proces za pomocą swej actio directa, dokonać dalszej cesji wierzytelności, dopiero zawiadomienie dłużnika o dokonanej cesji paraliżowało ewentualne powództwa cedenta i sprawiało, że dłużnik mógł się zwolnić z zobowiązania już tylko poprzez świadczenie na rzecz cesjonariusza, potem rozszerzano je również na inne przypadkikupno pojedynczej wierzytelności, darowizna

  • Ograniczenie obrotu wierzytelnościami – za Justyniana – cesjonariusz nabył wierzytelność za cenę niższą od jej wartości nominalnej to dłużnik miał zapłacić tylko tę niższą sumę (ograniczenie spekulacji)

  • Zmiana dłużnika – wymaga zgody wierzyciela (musi być rzetelny), dokonywała się przy pomocy nowacji, wierzyciel przyjmował od nowego dłużnika stypulacyjne przyrzeczenie wypełnienia obowiązku dawnego dłużnika dawne zobowiązanie gasło wraz ze wszystkimi prawami akcesoryjnymi a na jego miejsce powstała nowa wierzytelność – możliwa zmiana dłużnika ale nie ma właściwego przejęcia długu

Podobne prace

Do góry