Ocena brak

Zmiana modelu przedsiębiorstwa

Autor /irek Dodano /24.03.2011

  1. W gospodarce przemysłowej model większości przedsiębiorstw oparty był na fizycznych aktywach. One były podstawą produkcji i sprzedaży dóbr;

  2. Lata 80-te i 90-te ubiegłego wieku przyniosły przesuwanie znacznych części łańcucha dostaw poza przedsiębiorstwo, ale pod jego kontrolą. Sprzyjał temu rozwój systemów informatycznych: ERP i CRM;

  3. Rozwój nowych technologii, zwłaszcza coraz szersze wykorzystanie internetu i Intranetu wewnątrz przedsiębiorstwa oraz w kontaktach z jego dostawcami i klientami sprawił, że coraz więcej przedsiębiorstw koncentruje się na klientach wykorzystując tu swoje kompetencje i budując własne przewagi konkurencyjne; lepiej wykorzystując posiadany kapitał ludzki i siłę finansową;

4. Fizyczne aktywa przedsiębiorstwa schodzą z pierwszoplanowej na drugo- i trzecioplanową pozycję. Tradycyjny model przedsiębiorstwa zostaje jak gdyby "przewrócony do góry nogami". Kapitał fizyczny jest redukowany -przesuwany poza obręb (i bilans) przedsiębiorstwa. Wykorzystuje się do tego celu metodę outsourcingu;

5. Na plan pierwszy wysuwa się obecnie kapitał marek i znaków towarowych oraz kapitał ludzki skoncentrowany na kliencie. Proces ten ma bezpośredni, korzystny wpływ na wzrost wartości przedsiębiorstwa;

6. Przedsiębiorstwo skoncentrowane na budowaniu silnych marek i znaków towarowych oraz na pomnażaniu kapitału klientów, tj. rozszerzaniu bazy lojalnych, rentownych klientów może - w drodze akwizycji i przejęć -nabywać nowe produktu lub usługi (często płacąc przy tym relatywnie wyższą cenę - jako alternatywę ich własnego rozwoju) i szybciej podnosić własną wartość;

7. Analizy koncepcji kreowania wartości dla akcjonariuszy (Shareholder Value Creation) i zarządzania wartością przedsiębiorstwa (Value Based Management) dokonuje się najczęściej na trzech poziomach : teoretycznym, pragmatycznym oraz normatywnym;

8. Analiza teoretyczna koncentruje się na zbadaniu stopnia wpływu zmieniających się współcześnie źródeł kreujących wartość oraz na układzie współzależności między nimi;

9. „Perspektywa zewnętrzna jest światem inwestorów. Perspektywa wewnętrzna jest światem przedsiębiorców". Perspektywę zewnętrzną określa dominujący model rynkowy Capital Asset Pricing Model (CAPM), wraz ze światem analityków finansowych, instytucjonalnych i prywatnych inwestorów. Głosi on, iż kursy akcji spółek kapitałowych na giełdach kształtują się w taki sposób, iż inwestorzy mogą oczekiwać zysków kapitałowych, zawierających oprócz stopy procentowej także premię od ryzyka. Premia ta mierzona jest przy pomocy współczynnika beta i jest proporcjonalna do ryzyka prowadzonego biznesu przez przedsiębiorstwo;

10. Perspektywę wewnętrzną określają przedsiębiorcy i menedżerowie, koncentrując się na realizacji zakładanych celów strategicznych. Podstawowe znaczenie posiadają cele wewnętrzne powiązane z generowaną przez przedsiębiorstwo gotówką, a więc wskaźniki: EBITDA, FCFF, itp.;

11. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa wymaga od menadżerów stałego przeprowadzania takich zmian w przedsiębiorstwie, aby dostosowywać perspektywę wewnętrzną do perspektywy zewnętrznej, tj. wymogów rynku kapitałowego.

Podobne prace

Do góry