Ocena brak

Zmiana lub uchylenie decyzji ostatecznej w stanie tzw. „wyższej konieczności” (art. 161 k.p.a.)

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

Minister może uchylić lub zmienić w niezbędnym zakresie każdą decyzję ostateczną, jeżeli w inny sposób nie można usunąć stanu zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu albo zapobiec poważnym szkodom dla gospodarki narodowej lub ważnych interesów państwa.

Uprawnienie takie przysługuje również wojewodzie w stosunku do decyzji wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań z zakresu administracji rządowej.

Stronie, która poniosła szkodę wskutek uchylenia lub zmiany decyzji, służy roszczenie o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę od organu, który uchylił lub zmienił decyzję. Organ ten w drodze decyzji orzeka również o odszkodowaniu.

Roszczenie o odszkodowanie przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym stała ważna ostateczna decyzja uchylająca lub zmieniająca decyzję.

Do góry