Ocena brak

Zmiana lub uchylenie decyzji ostatecznej na podstawie art. 154 i 155 k.p.a.

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

Decyzja ostateczna, na mocy której, żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona:

-przez organ administracji publicznej, który ją wydał,

- lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony

Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być za zgodą strony w każdym czasie zmieniona lub uchylona:

- przez organ, który ją wydał,

- lub przez organ wyższego stopnia, jeśli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Do góry