Ocena brak

Zmiana i wygaśnięcie umowy rachunku bankowego

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Składnikiem umowy powinno być określenie trybu i warunków dokonywania zmiany umowy. Chodzi tu o inne zmiany niż dotyczące zmiany oprocentowania. Zmiany te mogą dotyczyć na przykład sposobów kapitalizacji odsetek, bądź wyłączenia zasady, że po upływie okresu przechowywania lokaty umowa zostaje automatycznie przedłużana.

Rozwiązanie rachunku bankowego za wypowiedzeniem przewiduje kc. Zgodnie z jego treścią może to uczynić każda ze stron, ale bank z powodów szczególnych. Do stron umowy należy określenie terminu wypowiedzenia, gdyż nie regulują tego przepisy.

Umowa rachunku bankowego może zostać rozwiązana za zgodnym porozumieniem stron.

Szczególny sposób rozwiązania umowy rachunku bankowego polega na tym, że strony mogą określić iż ulega ona rozwiązaniu w razie niedokonywania na rachunku żadnych obrotów.

Jeśli jednak strony nie uregulują tej kwestii niedokonywania obrotów na rachunku, umowa nie będzie z tego powodu nieważna. Jednakże w razie niedokonywania obrotów na rachunku nie ulegnie ona rozwiązaniu, a bank będzie ponosił koszty obsługi „martwych rachunków”

Wskazane jest zatem określenie w umowie krótszego czasu niedokonywania obrotów w powiązaniu z oznaczeniem minimalnego salda. W przeciwnym wypadku bank będzie zobowiązany do wieloletniego prowadzenia rachunku praktycznie „martwego”, a nawet po jego zamknięciu w tym trybie.

W regulaminach bankowych jako podstawę wygaśnięcia umowy rachunku bankowego powodującą jego rozwiązanie wymienia się zwykle także podjęcie przez posiadacza rachunku wypłaty wszystkich środków.

Prawo bankowe nie określa terminu przedawnienia roszczeń ze stosunku rachunku bankowego. Należy zatem stosować przepisy o przedawnieniu.

Podobne prace

Do góry