Ocena brak

ZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013

Kierownicy wszystkich jednostek są zobowiązani do złożenia rocznego sprawozdania finansowego w ciągu 15 dni od jego zatwierdzenia, we właściwym sądzie rejestrowym (Krajowym Rejestrze Sądowym). Do rocznego sprawozdania dołącza się: 1) opinię biegłego rewidenta, jeżeli składane sprawozdanie finansowe podlegało badaniu; 2) odpis uchwały bądź postanowienia odpowiedniego organu o zatwierdzeniu tego sprawozdania; 3) odpisy uchwał o podziale zysku lub o pokryciu straty.

Ponadto spółki kapitałowe, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa państwowe muszą także złożyć w rejestrze sądowym sprawozdanie zarządu z działalności jednostki w minionym roku obrotowym.

Jeżeli roczne sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, to w ciągu 15 dni po upływie tego terminu kierownik jednostki powinien tymczasowo złożyć w sądzie: roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie zarządu z działalności jednostki oraz opinię biegłego rewidenta, jeżeli badanie sprawozdania finansowego zostało zakończone.

Jednostki obowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują je do właściwego urzędu skarbowego wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, a ponadto - z dołączonym zeznaniem o ostatniej wysokości dochodów, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego, a spółki kapitałowe - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy jednostek, których sprawozdania finansowe są zwolnione z obowiązku badania.

Jeżeli jednostka jest podatnikiem podatku od osób fizycznych, to jest zobowiązana do przekazania wszystkim współwłaścicielom pełnego rocznego sprawozdania finansowego, które będzie stanowiło załącznik do ich zeznania o wysokości dochodu, składanego we właściwym urzędzie skarbowym w terminie do 30 kwietnia roku następnego. Nie ma natomiast obowiązku składania opinii z badania i raportu sporządzonych przez biegłego lub biegłych rewidentów badających to sprawozdanie finansowe.

Trzeba także podkreślić, iż osoba odpowiedzialna za niezłożenie rocznego sprawozdania finansowego jednostki w sądzie rejestrowym podlega karze grzywny albo karze ograniczenia wolności.

Podobne prace

Do góry