Ocena brak

ZŁOTA ZASADA BANKOWA

Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013

Podstawa reguła określająca wymóg zabezpieczenia płynności finansowej banków komercyjnych. Reguła ta zakłada konieczność przestrzegania powiązań i zgodności odpowiednich składników pasywów i aktywów bilansu banku co do ich terminów i kwot. Wynika z niej, iż kredyt, jakiego może udzielić bank bez obaw zakłóceń w swej wypłacalności, musi nie tylko pod względem kwoty, ale także jakości odpowiadać kredytowi, który został udzielony. A zatem także pieniędzmi zebranymi (np. z lokat), które mogą być zażądane do zwrotu, można dokonywać tylko takich operacji, z których można te pieniądze w każdej postaci wycofać. Słabością z.z.b. w praktyce bywa sytuacja bezumownej prolongaty wkładów, pomijanie nowych wpłat depozytów jako ewentualnego źródła spłaty kredytów oraz możliwości uzyskania przez bank środków z bieżących operacji na rynku pieniężnym.

Pewną modyfikacją z.z.b. jest tzw. reguła „osadu we wkładach”, która uwzględnia istnienie możliwości prolongaty wkładów na rachunkach, a także nowych wkładów, które zastępują dotychczasowe. Stwarza to podstawę do transformacji terminów, co oznacza, że część wszystkich wkładów bankowych (saldo wpłat i wypłat) może zostać wykorzystana ponad terminy wkładów, szczególnie w krótkoterminowych operacjach aktywnych. Jest także możliwość wykorzystania dla zapewnienia płynności finansowej banku takich aktywów, których termin likwidacji jeszcze nie nastąpił (tj. zobowiązań wekslowych). Stosowana w związku z tym tzw. reguła przesunięć przewiduje, że aktywna polityka inwestowania prowadzona przez bank powinna być tak zorganizowana, żeby w przypadku powstania wyraźnego napięcia w zakresie płynności likwidacja aktywów przed ich umownie przewidzianym terminem płatności mogła nastąpić bez większych strat.

Pochodną jest jeszcze reguła maksymalnego obciążenia, według której uwzględniać należy w działalności banku z jednej strony terminy płatności pasywów (czyli maksymalne obciążenie), z drugiej strony zaś - terminy płatności aktywów, z możliwością odstąpienia od nich. Zaznacza się jednak, że suma strat, która musi być wzięta pod uwagę przy tego rodzaju wcześniejszym odstępowaniu określonych aktywów, nie może być większa niż kapitał własny. Reasumując, podkreślić należy, że terminowa spłata wszystkich zobowiązań powinna być zabezpieczona całym kapitałem banku.

Podobne prace

Do góry