Ocena brak

Zgromadzenie Ogólne ONZ: skład, funkcje i zasady działania

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

ZGROMADZENIE OGÓLNE – jest największym organem plenarnym, składa się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich. Każdemu przysługuje jeden głos. ZO odbywa doroczne sesje zwyczajne i zbiera się na żądanie Rady Bezpieczeństwa lub większości członków na sesje nadzwyczajne. Decyzje w ważnych sprawach zapadają większością 2/3 głosów, w innych zwykłą większością.

Coraz częściej przyjmowana jest zasada consensusu. Uchwały ZO maja charakter zaleceń, a więc nie wiążą państwa. Tylko uchwały wewnętrzne np. sprawy budżetu, przyjmowanie nowych członków maja charakter prawnie wiążący. Na forum ONZ omawiane są zagadnienia dotyczące wszystkich sfer stosunków międzynarodowych i działalności ONZ.

Zakres kompetencji – bardzo szeroki:

  • ZO decyduje o przyjęciu lub wykluczeniu członków z ONZ

  • Wybiera Sekretarza generalnego ONZ i niestałych członków Rady Bezpieczeństwa

  • Na forum ZO zatwierdzany jest budżet ONZ i organów specjalnych znajdujących się pod zarządem ZO

  • ZO powołuje do życia, nowe wyspecjalizowane organy oraz programy i jest stroną w umowach z organizacjami wyspecjalizowanymi systemu ONZ

Podobne prace

Do góry