Ocena brak

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ

Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013

Służy do sprawdzenia poprawności i kompletności księgowań oraz pozwala na wykrycie błędów księgowych i rachunkowych, które naruszają zasadę podwójnego zapisu.

Zasada podwójnego zapisu jest konsekwencją metody bilansowej ujmowania majątku, z czego wynikają następujące równości sald i obrotów: 1) suma sald początkowych debetowych wszystkich kont jest równa sumie sald początkowych kredytowych wszystkich kont; 2) suma obrotów debetowych wszystkich kont jest równa sumie obrotów kredytowych wszystkich kont; 3) suma sald końcowych debetowych wszystkich kont jest równa sumie sald końcowych kredytowych wszystkich kont.

Z.o.is.k.g. sporządza się na koniec każdego miesiąca i zawiera ono: nazwy kont (lub ich symbole); salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych; obroty za dany okres sprawozdawczy; obroty narastająco od początku okresu sprawozdawczego; salda na koniec danego okresu sprawozdawczego; suma sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego.

Obroty tego zestawienia powinny być zgodne z obrotami dziennika lub obrotami zestawienia obrotów dzienników częściowych.

Uproszczona forma z.o.is.k.g. wygląda tak samo jak zwykłe zestawienie obrotów i sald. Do z.o.is.k.g. wpisujemy wszystkie konta główne (syntetyczne), na których została zachowana zasada podwójnego zapisu każdej operacji gospodarczej, Kolejność wpisu kont jest dowolna. Konta aktywów powinny wykazywać salda debetowe, a konta pasywów - salda kredytowe. Konta procesowe są również wykazywane w tym zestawieniu, jednakże nie wykazują sald, wpisujemy tylko obroty tych kont.

Jeżeli wszystkie operacje gospodarcze na kontach głównych zostały zaewidencjonowane zgodnie z zasadą podwójnego zapisu, to w zestawieniu sald wystąpią następujące równości: suma obrotów debetowych będzie równa sumie obrotów kredytowych wszystkich kont syntetycznych i suma sald debetowych będzie równa sumie sald kredytowych wszystkich kont syntetycznych. Wystąpienie tej równości świadczy o poprawności i kompletności księgowań w okresie sprawozdawczym. Jednakże z.o.is.k.g. nie wykazuje wszystkich błędów księgowych. Z.o.is.k.g. dostarcza danych do sporządzenia bilansu końcowego, gdyż salda debetowe kont bilansowych stanowią aktywa, natomiast salda kredytowe kont bilansowych stanowią pasywa bilansu.

Podobne prace

Do góry