Ocena brak

Zdolność prawna osoby fizycznej

Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011

Atrybutem każdej osoby fizycznej jest jej zdolność prawna, wyrażająca się w tym, że może być nosicielem (podmiotem) praw lub obowiązków

. początek – w myśl art. 8 KC każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną. Tylko więc istota ludzka nabywa z chwilą urodzenia zdolność prawną człowiekiem jest każda istota której rodzicami są ludzie

  • określenie CZŁOWIEK odnosi się zarazem do istoty żywej. Zdolność prawną nabywa więc tylko takie dziecko, które urodzi się żywe
  • dowodem urodzenia jest akt urodzenia sporządzony przez urząd stanu cywilnego

status prawny nasciturusa (mający się urodzić) nie jest obecnie wyraźnie określony w przepisach

  • w określonych przypadkach ustawy chronią interesy człowieka, ze względu na zdarzenia, jakie miały miejsce w okresie jego życia płodowego.
  • W polskim prawie cywilnym obowiązuje – chociaż wyraźnie nie wypowiedziana reguła ogólna wyrażona w paremii rzymskiej, że dziecko nie narodzone potraktować należy jako już urodzone ilekroć chodzi o jego korzyść

zakres – każdemu człowiekowi przysługuje zdolność prawna w takim samym zakresie

Zdolność prawna osoby fizyczne, może podlegać określonym ograniczeniom na zdolność tę może mieć wpływ zdolność do czynności prawnych, brak bowiem tej zdolności wyłącza możliwość posiadania niektórych praw i obowiązków. Osoba nie mająca zdolności do czynności prawnej nie może być opiekunem i nie może sporządzić testamentu,

Na zdolność prawną ma wpływ:

= wiek osoby fizycznej, podmiotem niektórych praw może być tylko osoba pełnoletnia.

= ubezwłasnowolnienieinstytucja ta prowadzi do ubezwłasnowolnienia i pozbawienia zdolności do czynności prawnej, a zatem może mieć wpływ na zakres praw i obowiązków osoby fizycznej

= choroba psychiczna i niedorozwój umysłowy – może stanowić podstawę do pewnych ograniczeń zdolności prawnej

= obywatelstwocudzoziemiec może być ograniczony w nabywaniu prawa własności

= wyrok karny – wyrok karny nie może pozbawić zdolności prawnej ale może prowadzić do jej ograniczenia. Orzeczenia zakazu zajmowania określonego stanowiska, zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej,

  • śmierć powoduję utratę zdolności prawnej

Podobne prace

Do góry